Til hovedinnhold
Norsk English

Uvisst hvordan tiltak vil påvirke sykefraværet

Forskningslitteraturen er til liten hjelp for det regjeringsoppnevnte utvalget som skal vurdere eventuelle endringer i sykelønnsordningen.

– Ennå er det forsket for lite på sykefravær i Norge til at det går an å forutsi konsekvensene av gitte endringer i sykelønnsordningen, sier SINTEF-forsker Solveig Osborg Ose.

Ose har ledet et prosjekt, der SINTEF på oppdrag for Norges forskningsråd har gått gjennom det som finnes av relevant forskningslitteratur på området. Se SINTEF-rapport A325 "Sykefravær - Kunnskapsstatus og problemstillinger"

– Regjeringens opprinnelige forslag kan slå begge veier. Og så lenge ingen vet hva nettokonsekvensene blir for sykefraværet, er det lite klokt å forandre dagens sykelønnsordning, sier Ose.

Kunnskapshull
Den ferske rapporten konkluderer med at det er store kunnskapshull innenfor feltet sykefravær i Norge.

– Flere studier har riktignok sett på enkeltfaktorers betydning for fraværet. Men ingen har gjort helhetlige analyser der enkeltfaktorenes relative betydning for sykefraværet er blitt tallfestet, sier Ose, som selv har tatt doktorgrad i samfunnsøkonomi på tema rundt sykefravær.

SINTEF-rapporten ser på sykefraværsforskning relatert til helse, konjunkturer, økonomiske incentiver, kjønnsforskjeller, arbeidsmiljø og livsstil.

Få forsøk på kvantifisering
Regjeringens opprinnelige og omdiskuterte forslag gikk ut på å la arbeidsgiverne betale en større del av sykefraværet, i håp om at dette skulle stimulere til arbeidsmiljøtiltak som får fraværet ned.

Men ifølge Ose er det i norsk forskning gjort svært få forsøk på å kvantisere hva arbeidsmiljøet betyr for sykefraværet.

Uviss nettoeffekt
Ose påpeker at økt arbeidsgiverbetaling i noen tilfeller kan redusere fravær dersom forhold på arbeidsplassen har betydning for fraværsnivået. Men hun viser samtidig til at arbeidstakere kan reagere ulikt på slike endringer.

– I små og mellomstore bedrifter kan arbeidstakere føle ansvaret for bedriftens ve og vel så tungt at de går syke på jobb, noe som i neste omgang økter sykefraværet fordi de ikke fikk hvilt seg i tide. Og så lenge ingen vet hva den samlede effekten blir, er det lite lurt å endre ordningen, sier Osa.

Skrikende behov
Sverige og Finland har forsket langt mer på sykefraværets årsaker enn Norge. Men ifølge Ose er det ikke nødvendigvis enkelt å overføre resultater fra ett land til et annet.

– Det er et skrikende behov for mer forskning på dette feltet i Norge, sier Solveig Osborg Ose.


Av Svein Tønseth