Til hovedinnhold
Norsk English

Slik kan lakse-Norge hindre smoltmangel

Landets settefiskprodusenter klarer ikke lenger å stille den norske laksenæringas hunger etter smolt/settefisk. En ny rapport viser at mankoen i første omgang kan avhjelpes med enkle grep. Men skal smoltanleggene klare å møte etterspørselen fra matfisksida på lang sikt, trenger de nye vannkilder og/eller nye produksjonsmetoder, ifølge rapporten.

De høye lakseprisene har sendt etterspørselen etter settefisk til værs. Landets 220 settefiskanlegg produserer i år 160 millioner smolt, men det er ikke nok til å dekke etterspørselen fra matfiskprodusentene.

I en fersk utredning har AKVAFORSK som prosjektleder, SINTEF og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) anslått potensialet for produksjon av settefisk i Norge. 

  • Rapporten viser at halvparten av landets settefiskanlegg har mulighet for å ta ut mer vann fra sine eksisterende vannkilder. Bruk av slikt vann og en mer utstrakt bruk av utstyr som lufter vannet (vannbehandling som reduserer vannforbruket per kilo smolt) er ifølge rapporten de mest nærliggende strakstiltakene mot smoltmangelen.

  • Ser vi imidlertid mer enn fem år fram i tid, fastslår rapporten at settefiskanleggene vil trenge nye vannkilder og/eller nye produksjonsmetoder – det vil si en vannbehandling som er så omfattende at anleggene klarer å dekke vannbehovet sitt ved gjenbruk (resirkulering) av produksjonsvannet.

Ikke alle bekymrer seg
I tid har rapportutgivelsen falt sammen med en heftig debatt i oppdrettsindustrien: Bransjen diskuterer nemlig nå hvorvidt mankoen på settefisk er skadelig eller ei for laksenæringa.

Noen bekymrer seg over flaskehalsproblematikken. Andre hevder at underskuddet på smolt er positivt fordi det hindrer vekst i for raskt tempo på matfisksida – og at smoltmankoen dermed reduserer faren for overproduksjon og prisfall på laks.
 
Men på sikt trengs mer smolt
Uavhengig av dagens diskusjon, er det imidlertid alminnelig enighet om at settefiskproduksjonen må økes dramatisk på lengre sikt dersom laksenæringa skal bli så stor som mange har sett for seg i framtidas Norge.

Prognoser sier at norske matfiskanlegg vil trenge 204 millioner smolt i 2010, 266 millioner smolt i 2015 og 371 millioner smolt i 2021.

Utreder begrensningene
Med dette som bakteppe gikk FHL (Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening) til AKVAFORSK, SINTEF og NIVA med et ønske om å få analysert potensialet for smoltproduksjon i Norge.

I prosjektet har de tre institusjonene utredet i hvilken grad tilgangen på ferskvann og vannbehovet ved produksjon av settefisk vil begrense en framtidig smoltproduksjon.

En første buffer
Norge har rundt 350 settefisk-konsesjoner, hvorav 130 ikke er i bruk. Rapporten påpeker at bufferen ved etterspørselsøkninger først og fremst består i å produsere smolt med noe mindre størrelse og redusere vannmengden som brukes per kilo smolt. Sistnevnte tiltak krever bruk av vannbehandling. Det ligger også en buffer i aktivering av de 130 ubenyttede konsesjonene.

Ledig vann
Intervjuer med settefiskprodusentene tyder på at rundt halvparten av landets 220 settefiskanlegg har mulighet til å ta ut mer vann ut fra sine vannkilder.

Realiserer de dette potensialet, er det ifølge rapporten sannsynlig at det kan produseres totalt 280 millioner smolt med dagens størrelse. Dette kan være den mest realistiske strategien for raskt å øke produksjonskapasiteten innenfor de nærmeste 2-8 årene, heter det i rapporten.

Andre behov på sikt
Forfatterne av rapporten anser det som sannsynlig at dagens smoltanlegg må utnytte hele sitt vannpotensial og/eller gå ned på smoltstørrelsen og/eller redusere vannmengden per kilo smolt for å dekke smoltbehovet de nærmeste fem årene.

Men når rapportforfatterne ser mer enn fem år framover, fastslår de at produsentene av settefisk vil få et betydelig behov for å ta i bruk nye vannkilder eller nye produksjonsmetoder som kan krympe vannforbruket.

– En av mulighetene vi vurderer på sikt, er å benytte deler av de store ferskvannsmengdene fra våre mange vannkraftverk til smoltproduksjon, sier seniorrådgiver Arne Kittelsen, AKVAFORSK.

Båndlagt vann
Rapporten anslår at Norge har ferskvannsressurser nok til å plusse på med 600 millioner ny smolt i år 2021. Men mye av dette vannet er båndlagt for andre formål, og en må også regne med større grad av konflikter mellom ulike bruksinteresser i framtiden.

– Av den grunn vil ny produksjonsteknologi bli en viktig forutsetning for økt kapasitet på smoltsida etter 2010, fastslår SINTEF-forsker Yngve Ulgenes, som har vært med på utredningene.

Mer livskraftig smolt
Ny produksjonsteknologi handler i klartekst om vannbehandling som er så omfattende at den muliggjør resirkulering av vannet.

– Resirkulering gir ikke bare mer smolt per liter vann, men også mer livskraftig smolt. Trolig skyldes dette at resirkulering gir stabil vannkvalitet. Er det noe fisken ikke liker, så er det endringer i vannkvaliteten, sier Ulgenes.

Håp om mindre svinn
SINTEF-forskeren legger til at en av fire smolt dør etter utsett i sjøen ifølge gjennomsnittstall for norsk havbruk. Han utelukker ikke at mer utstrakt bruk av resirkulert vann kan bidra til å redusere dette svinnet.

Nesten alle settefiskanlegg i Norge produserer fisk i gjennomstrømningsanlegg. Kun tre produsenter – PanFish Norge, ECO Farm og Smøla Klekkeri – baserer i dag hele eller deler av sin settefiskproduksjon på resirkulert vann.

Av Svein Tønseth