Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF-gruppen bestrider vedtak om skatteplikt

Trondheim overligningsnemnd har vedtatt at SINTEF ikke lenger skal være fritatt for formues- og inntektsskatt. SINTEF mener endringen har så store konsekvenser at forskningsstiftelsen tar ut stevning mot staten ved Sør-Trøndelag fylkesskattekontor. Konsernsjef i SINTEF, Unni Steinsmo, håper at politiske myndigheter gjør det som er nødvendig for å unngå en forverring av vilkårene for norsk forskning.

- Det er bred politisk enighet om å satse på forskning i Norge, og vi har en flertallsregjering og en kunnskapsminister med ambisiøse mål for forskningen. Øystein Djupedal kjenner SINTEF godt og vet hvor viktig rolle SINTEF har i norsk forskning. Jeg har derfor tillit til at denne saken kan løses politisk, sier Steinsmo.

Bakgrunnen for saken er at Trondheim overligningsnemnd 20. september 2005 vedtok at SINTEF, fra og med inntektsåret 2001, ikke lenger skal være omfattet av unntaket i skatteloven. Dette vil vanskeliggjøre langsiktige investeringer for SINTEF, og da spesielt de prosjektene hvor lønnsomheten er usikker. SINTEF vil også være pliktig til å betale formueskatt uavhengig av om forskningsstiftelsen går med overskudd eller ikke. Dette vil føre til en tapping av likviditet som i dag investeres i fremtidig forskning, forskning som svært ofte er til stor nytte for samfunnet.

- Soria Moria-erklæringen sier at regjeringen vil øke forskningsinnsatsen. Men dersom en innfører skattlegging av forskning, vil penger bli overført fra forskning til staten, og ikke fra staten til forskningen. Det sier seg selv at dette vil være å gå i feil retning, sier Steinsmo.

Ifølge skatteloven er selskap som ikke har erverv til formål fritatt fra formues- og inntektsskatt. SINTEF er en ideell stiftelse som har til formål å fremme forskning og bidra til å dekke forsknings- og utredningsbehov i privat og offentlig sektor. Derfor har SINTEF og andre sammenlignbare forskningsinstitusjoner i Norge vært unntatt alminnelig skatteplikt.

- En slik endring av ligningspraksis vil derfor bety en kraftig forverring av rammebetingelsene for forskning i Norge. Det vil ikke bare svekke SINTEFs konkurranseposisjon, men også Norges posisjon som aktør innenfor europeisk forskning. Saken har derfor stor politisk betydning, sier Unni Steinsmo. Fakta om SINTEF:
SINTEF-gruppen er Europas fjerde største og Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Våre rundt 1800 ansatte produserer ny kunnskap og nye løsninger til kunder i inn- og utland, basert på forskning og utvikling innenfor teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsfag.

Omsetningen i 2005 var NOK 1,8 mrd., hvorav internasjonal aktivitet utgjorde 15 prosent.

SINTEF-gruppen består av følgende konsernområder: SINTEF Helse, SINTEF Teknologi og samfunn, SINTEF IKT, SINTEF Materialer og kjemi, SINTEF Marin, SINTEF Olje og energi og SINTEF Byggforsk. Juridisk er konsernområdene organisert i en stiftelse og fem hel- eller deleide aksjeselskaper. Det er ingen kommersielle eiere som kan ta ut utbytte av virksomheten.

SINTEF har etablert SINTEF Holding for å skille aktivitet i grenseland mellom kommersiell virksomhet og forskning ut fra kjernevirksomheten. SINTEF Holding er skattepliktig, og består av strategiske eierskap og nyetableringer som i sin natur er skattepliktige virksomheter. SINTEF ser det som en viktig del av sin samfunnsrolle å bidra til at det blir skapt flere bedrifter og arbeidsplasser som følge av den omfattende forskningsaktiviteten selskapet representerer. 

Kontaktpersoner:
Konsernsjef Unni Steinsmo, tlf: 930 59 380
Visekonsernsjef Reidar Bye, tlf: 970 74 306