Til hovedinnhold
Norsk English

SFI: Subsea-forskning skal gi mer olje

Et storstilt norsk spleiselag på forskningssida vil bidra med ny kunnskap som er vesentlig for økt olje-utvinning og bedre produksjon. Teknologien som utvikles vil gjøre det mulig å transportere ubehandlet olje/gass over langt større avstander enn det som er mulig i dag. Senteret vil bidra med kunnskap som vil styrke leverandørindustriens konkurransekraft, og det forventes at kompetansebyggingen vil lede til nye bedriftsetableringer.

Institutt for energiteknikk (IFE), SINTEF og NTNU fikk i dag det svaret de håpet fra Norges forskningsråd.
 
En felles søknad fra de tre institusjonene om et åtteårig forskningsprogram til 232 millioner korner, kom gjennom nåløyet. Trekantsamarbeidet er ett av 14 forskningsprogram som i dag fikk status som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Senteret skal gjennom langsiktig forskningssamarbeid mellom bedrifter, institutter og universiteter stimulere til økt nyskaping i næringslivet. Totalt lå 58 søknader på Forskningsrådets bord.   

Spleiselag til nær en kvart milliard
Det nyetablerte senteret har fått navnet FACE – Flow Assurance Centre. Det offentlige, oljeindustrien og IFE, SINTEF og NTNU finansierer det åtteårige programmet i fellesskap.
 
Norges forskningsråd skyter inn 84 millioner kroner. Oljeselskapene Statoil, Hydro, Conoco-Phillips og Total bidrar sammen med 112 millioner kroner. IFE, SINTEF og NTNU legger 12 millioner kroner hver i potten, som totalt blir på 232 millioner kroner. Norsk leverandørindustri vil delta aktivt i senterets forskning og finansiering. Vetco, AkerKværner og Scandpower Petroleum Technology er med fra starten og det forventes at nye aktører vil bli med etter hvert.

 
Hjelp mot problematisk rørtransport
Forskningsprogrammet ved IFE, SINTEF og NTNU skal blant annet løse problemer som oppstår mot slutten av levetida til oljefelt som er bygd ut med undervannsinstallasjoner.
 
Fra slike felt fraktes oljen og gassen i ett og samme rør (flerefasetransport) langs havbunen inn til land eller til nærmeste plattform. Når oljefelt eldes, strømmer vann og sand inn i brønnen sammen med olje og gass. Slike blandinger har det til nå vært vanskelig å håndtere ved rørtransport over lange avstander på havbunnen.
 

Målet er å produsere mest mulig olje fra nye og vanskelige felt

Det nyetablerte senteret ved IFE, SINTEF og NTNU skal gjøre oljeindustrien i stand til å håndtere nettopp slike blandinger av gass, væske og partikler i transportrøret.

Forskningsprogrammet skal blant annet bedre forståelsen for hvordan vanskelige væskeblandinger oppfører seg og hvordan disse kan håndteres i hele feltets levetid. Spesielt skal man se på hvordan sand, hydrater (isliknende krystaller) og voks vil oppføre seg sammen med produsert olje, gass og vann.
 
Detaljert kunnskap om disse fenomenene er nødvendig for å øke oljeutbyttet fra felter som er bygd ut med undervannsløsninger. Utvinningsgraden fra slike felt er i dag ti til tjue prosentpoeng lavere enn den er i oljefelt som har sitt produksjonsanlegg på havoverflata. Det er derfor store nasjonale verdier som står på spill!


Vil styrke norsk næringsklynge

Målrettet forskning innenfor flerfaseteknologi de siste 20 årene har gjort norsk undervannsteknologi verdensledende. Ormen Lange og Snøhvit som bygges nå, har tatt i bruk grensesprengende teknologi som i hovedsak er utviklet i Norge.
 
Målet for det nyetablerte senteret, er å videreutvikle basiskunnskap som vil gjøre det mulig for den norske næringsklyngen innenfor undervannsteknologi å styrke sitt forsprang internasjonalt. Både den eksportrettede norske leverandørindustrien og oljeselskaper vil profitere på satsingen.
 
Programmet skal gi kunnskap som blant annet vil være relevant ved utbyggingen av det gigantiske Shtokman-feltet på russisk sokkel i Barentshavet som ligger ca 600 km fra land. 
 

Unike forskningsressurser har gitt innovasjon!

Den langsiktige satsningen på flerfaseforskningen i Norge de siste 20 årene har gjort at FACE-partnerne sitter på unike laboratorier og menneskelige ressurser innenfor modellering som vil danne kjernen i senteret. Senteret vil disponere en park av laboratorier som dekker alt fra industriskala (SINTEF Flerfaselaboratorium på Tiller utenfor Trondheim), IFEs mellomskala brønnsløyfe til mikroskala studier ved NTNU (Ugelstad-laboratoriet).

Partnerne som inngår i senteret har tidligere gjennomført banebrytende forskningsprosjekter. Blant annet har SINTEF og IFE i fellesskap utviklet dataverktøyet OLGA, som i dag er nærmest enerådende som beregningsverktøy ved planlegging og drift av flerfase transportsystemer over hele verden.

Resultatene fra forskningen som FACE-partnerne har gjennomført de siste 20 årene, har fortløpende blitt tatt i bruk av industrien og har ført til en flora av innovasjon over et bredt spekter av næringer. Dette har igjen ført til at offshore olje- og gass- produksjon nå er inne i et paradigmeskifte hvor man går over fra plattformbasert produksjon til ren subsea-basert produksjon.

Alle de involverte parter er svært fornøyd med utnevnelsen i dag og ser fram til felles forskningsinnsats innenfor dette spennende og viktige forskningsfeltet.

Kontaktpersoner:

IFE: Adm.dir Kjell Bendiksen 63806201
 Forskningsdir. Liv Lunde 63806265
SINTEF: Konsernsjef Unni Steinsmo 93059380
 Forskningssjef  Kjell A. Jacobsen 92694661 (senterleder)
NTNU: Prof. Johan Sjöblom 90586028
 Prof. Ole Jørgen Nydal 97715994

(Pressemelding 16. juni 2006)