Til hovedinnhold
Norsk English

Resultatframgang for SINTEF i 2005

SINTEF-gruppen fikk et årsresultat på 59 millioner kroner i 2005. Dette er en forbedring på 83 millioner kroner i forhold til 2004.

Brutto driftsinntekter ble 1785 millioner kroner. Driftsresultatet ble 24 millioner kroner, mot minus
30 millioner kroner i 2004.

- Vi har hatt en god resultatframgang i 2005. Inntektene er økt, og det er gjennomført betydelige tiltak for å redusere kostnadene. SINTEF har en tilfredsstillende utvikling, men det er fortsatt nødvendig med stor oppmerksomhet på god drift, sier konsernsjef Unni Steinsmo.

God drift gir SINTEF nye muligheter for framtidsrettede satsinger. SINTEF investerer sitt overskudd i utviklingen av ny kunnskap, og gir videreutviklingen av en nasjonal laboratorieinfrastruktur høy prioritet.

 • Sommeren 2005 ble SINTEF SeaLab åpnet på Brattøra i Trondheim. Laboratoriene her gir SINTEF
  nye muligheter til å utvikle teknologi innenfor fiskeri og havbruk.

15 prosent av SINTEF-gruppens inntekter i 2005 kom fra internasjonale oppdrag. 42 prosent kom fra oppdrag fra norsk industri og næringsliv og 16 prosent fra offentlig forvaltning. I alt 20 prosent kom fra Norges forskningsråd, i form av grunnbevilgninger, strategiske program og prosjektbevilgninger.

Finansielle hovedtall for SINTEF-gruppen

Hele årsrapporten for 2005 finnes på www.sintef.no

Forretningsutvikling

SINTEF har som mål å øke kundetilfredsheten, vi skal vokse nasjonalt og internasjonalt og være ledende innen nyskaping og kommersialisering. I 2005 oppnådde SINTEF en inntektsvekst på fem prosent.

Internasjonal konkurranse innen forsknings- og utviklingsmarkedet er økende, og det er strategisk viktig for SINTEF å innta en sterk internasjonal posisjon. Fra 2003 har konsernet hatt en vekst i sitt internasjonale engasjement på ni prosent.

En økende andel av SINTEFs langsiktige kompetansebygging finansieres gjennom EU-prosjekter. SINTEF er det norske miljøet med størst portefølje innenfor EUs forskningsprogrammer, og i 2005 har kontakten med EU blitt intensivert i forkant av lanseringen av EUs 7. rammeprogram for perioden 2007-2013.

 • I 2005 lanserte EU tidenes største forskningsprosjekt om bioenergi, NextGenBioWaste, og ga
  SINTEF jobben med å lede prosjektet.

For å kunne posisjonere seg i et internasjonalt marked, må SINTEF tilby internasjonalt ledende forskningsmiljø innenfor utvalgte fagområder og synliggjøre produktområder som går på tvers i konsernet. Rørledningsteknologi og maritim logistikk er eksempler på dette. Rørledningsteknologi representerer samlet sett en forskningsportefølje på 250 millioner kroner for SINTEF.

I 2005 har vi etablert faglige konsernsatsinger på områdene mikrooptikk, smarte klær, kombinatorikk, CO2-håndtering, rørtransport og maritim logistikk. Disse områdene representerer en satsing på 42 millioner kroner over de neste tre år.

SINTEF ønsker også å bidra aktivt til regional utvikling i Norge.

 • Gjennom utviklingsselskapet Gode Sirklar driver SINTEF-forskere næringsutvikling i de tre
  Vestlands-kommunene Fjell, Sund og Øygarden.
 • SINTEF har blitt eier i Trøndelag forskning og Utvikling gjennom SINTEF Holding AS, hvor det samarbeides med Høgskolen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag E-Verk, Sparebankstiftelsen og innherredskommunene.

Faglig kvalitet

SINTEFs ambisjon er å holde høy faglig kvalitet og være fremst i verden på utvalgte fagområder. Våre resultater viser at vi kan lykkes:

 • SINTEF er blant de fremste i verden innenfor CO2-håndtering, og innehar prosjektlederrollen
  i Dynamis. Dynamis er første fase i utviklingen av Europas første storskala varmekraftverk med
  CO2-håndtering.
 • SINTEF har lyktes i å utvikle en prosess for storskala produksjon av supermaterialet karbon nanorør. Materialet veier 1/10 av stål, men er mange ganger så sterkt.
 • SINTEF har bidratt til å skape verdens første kreftvaksine, som forebygger livmorhalskreft. Dette ble kjent i 2005.
 • SINTEF innehar lederposisjonen i det regjeringsoppnevnte Hydrogenutvalget.
 • SINTEFs datterselskap på Raufoss, RTIM, fikk status som ”Norwegian Center of Expertise” i 2005.

Vi prioriterer alliansen med NTNU høyt, og jobber også aktivt med å videreutvikle samarbeidet med Universitetet i Oslo og andre norske kunnskapsmiljø.

Helse, miljø og sikkerhet

I SINTEF er sikkerheten til våre medarbeidere det eneste som er viktigere enn forholdet til våre kunder. Arbeidsmiljøundersøkelsen som gjennomføres hvert annet år, viser at de ansatte opplever å ha et godt arbeidsmiljø.

Sykefraværet holder seg stabilt lavt. I 2005 lå det på 3,4 prosent totalt for SINTEF-gruppen. SINTEF har hatt en økning i antall personskader i 2005 sammenlignet med tidligere år. H1-verdien (antall fraværsskader per million arbeidede timer) økte fra 1,0 i 2004 til 2,0 i 2005.

Iran-saken

SINTEF Petroleumsforskning AS ble i juni 2005 anmeldt for medvirkning til korrupsjon i forbindelse med selskapets forretninger i Iran. ØKOKRIM åpnet etterforskning av saken 15. august, og etterforskningen pågår fortsatt. Dette er en alvorlig sak for SINTEF. Både SINTEF Petroleumsforskning og konsernet for øvrig har aktivt bistått ØKOKRIM i deres arbeid. Det er viktig for SINTEF at alle fakta i saken kommer fram. Det skal ikke kunne stilles noen spørsmål om SINTEFs etiske standard.

Virksomhetsstyring

SINTEF vil ha økt fokus på å videreutvikle konsernet framover, og arbeider aktivt med virksomhetsstyring på flere fronter. Vi ønsker en tettere integrering og mer enhetlig ledelse av SINTEFs samlede virksomhet. Målet er å oppnå bedre samordning av SINTEFs ressurser på tvers i konsernet.

 • Vi jobber aktivt med å bedre bedriftskulturen på flere områder, og vi er i ferd med å tydeliggjøre og synliggjøre våre etiske retningslinjer.
 • SINTEF og stiftelsen Norges byggforskningsinstitutt besluttet sammenslåing høsten 2005. SINTEF Byggforsk blir et av de største byggforskningsinstituttene i Europa, endelig godkjenning av sammenslåingen forventes i første halvår 2006
 • SINTEF inntar styrelederposisjonene i alle selskaper hvor vi er majoritetseier.

Framtidsutsikter

Norsk næringsliv er inne i en god periode med økonomisk vekst, og det ser ut til å åpne seg nye muligheter med planlagt satsing i nordområdene. SINTEF kan med sin brede kunnskapsbase bidra til å realisere regjeringens ambisjoner for nordområdene, og vil gi dette høy prioritet framover.

Det er en økende offentlig satsing på forskning og utvikling nasjonalt og internasjonalt. Målet er å bygge kunnskap for økt konkurranseevne, bedre livskvalitet og bærekraftig utvikling. Norge har naturgitte forutsetninger, fagmiljøer og kompetansemessig og teknologisk styrke som er utviklet i institusjoner og bedrifter, etablerte markeder og internasjonale nettverk. SINTEF ønsker å være en drivende kraft i denne utviklingen mot en norsk kunnskapsøkonomi.

Trondheim, 21. april 2006

Kontaktpersoner:

 • Konsernsjef Unni Steinsmo, tlf: 930 59 380
 • Visekonsernsjef Reidar Bye, tlf: 970 74 306


Fakta om SINTEF:
SINTEF-gruppen er Europas fjerde største og Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Våre rundt 1800 ansatte produserer ny kunnskap og nye løsninger til kunder i inn- og utland, basert på forskning og utvikling innenfor teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsfag.

SINTEFs visjon er ”Teknologi for et bedre samfunn”. Vi skal bidra til økt verdiskaping, økt livskvalitet og en bærekraftig utvikling.

Omsetningen i 2005 var NOK 1,8 mrd., hvorav internasjonal aktivitet utgjorde 15 prosent.

SINTEF-gruppen består av følgende konsernområder: SINTEF Helse, SINTEF Teknologi og samfunn, SINTEF IKT, SINTEF Materialer og kjemi, SINTEF Marin, SINTEF Olje og energi og SINTEF Byggforsk. Juridisk er konsernområdene organisert i en stiftelse og fem hel- eller deleide aksjeselskaper. Det er ingen kommersielle eiere som kan ta ut utbytte av virksomheten.

SINTEF har etablert SINTEF Holding for å skille aktivitet i grenseland mellom kommersiell virksomhet og forskning ut fra kjernevirksomheten. SINTEF Holding er skattepliktig, og består av strategiske eierskap og nyetableringer. SINTEF ser det som en viktig del av sin samfunnsrolle å bidra til at det blir skapt flere bedrifter og arbeidsplasser som følge av den omfattende forskningsaktiviteten selskapet representerer.