Til hovedinnhold
Norsk English

Nye biomedisinske sensorer vil endre helsetjenestene

Konsortiet FOBIS - Foresight Project Biomedical Sensors, har det siste året gjennomført en foresight studie på biomedisinske sensorer. Hensikten har vært å studere hvordan biomedisinske sensorer vil forme fremtidens helsevesen, hvordan slike sensorer kan påvirke kvalitet og kostnad på helsetjenester og se på hvilke forretningsmuligheter som finnes på området for nordiske aktører.

Konsortiet, som ledes av SINTEF, består av nordiske bedrifter og forskningsinstitusjoner innen feltet.

Studien peker på at andelen eldre i samfunnet i Norden er økende. Det er også flere som rammes av ulike livstilssykdommer, for eksempel knyttet til fedme. Parallelt med dette er det en stadig økende forventing til hva helsevesenet kan bidra med. Derfor trengs mer effektive helsetjenester, der overvåking, diagnostisering og terapi kobles mye tettere enn i dag. Utstrakt bruk av moderne, biomedisinske sensorsystemer er en forutsetning for at dette kan la seg gjøre.


Introduksjon av nye, kroppsbårne eller implanterbare biomedisinske sensorer vil kunne automatisere en rekke manuelle arbeidsoperasjoner på sykehus. Biomedisinske sensorer vil også være viktig for hjemmebasert omsorg, der sensorene gjør pasienten i stand til selv å overvåke sin helsetilstand. Dette vil korte ned sykehusoppholdene, og hjelpe pasienten til å behandle seg selv i sitt eget hjem. Sensorene vil kunne fjernavleses og alarmere medisinsk personell dersom kritiske verdier overskrides, eller de kan foreta direkte tiltak på pasienten som at en blodsukkersensor styrer injeksjon av insulin hos diabetikere.


Skandinavisk forskning ligger langt framme i arbeidet med kroppsbårne og implanterbare sensorer. Disse blir nå etter hvert tilgjengelige, og vil i økende grad gjøre det mulig å forlenge menneskeliv og bedre livskvaliteten. Det framtidige markedet for biomedisinske sensorer ansees også som stort, og tett samarbeid mellom medisinske fagmiljø, FOU-aktører og næringsliv gir store muligheter for innovasjonsrettet næringsutvikling.


Mer informasjon: www.nordic-fobis.net