Til hovedinnhold
Norsk English

NTNU og SINTEF satser sammen på solcellematerialer

SINTEF og NTNU formaliserer sitt samarbeid innenfor forskning på solcellematerialer. Fellesløftet skal styrke konkurranseevnen til den voksende norske solcelleindustrien.

Nærings- og handelsminister Odd Eriksen tenner lys ved hjelp av solceller under åpningen av NTNU og SINTEFs senter for forskning på solcellematerialer. Foto: SINTEF Media

Material- og fysikkmiljøene ved de to institusjonene har gått sammen om å opprette et felles senter på området solcellematerialer. Nærings- og handelsminister Odd Eriksen sto for den offisielle åpningen av senteret mandag 11. september.  

Senterets overordnede mål er å bidra med kunnskap som kan gi billigere og/eller bedre solceller, og nye norske industriarbeidsplasser innenfor fornybar energi.

Norsk industri er i dag blant verdens ledende aktører på markedet for solcellematerialer. SINTEF og NTNU etablerer senteret for å trygge denne posisjonen og for å bidra til at norske selskaper kan nå like langt på markedet for ferdige solceller.

Undervisning og forskning
Fagmiljøene som inngår i senteret, dekker sammen både undervisning, grunnforskning og oppdragsforskning. Senteret skal blant annet forsyne solcelleindustrien med master- og doktorgradskandidater. Fagmiljøene i senteret disponerer avansert laboratorieutstyr for frambringelse og karakterisering av solcellematerialer. Senteret har også et velutbygd internasjonalt nettverk.

– I sum innebærer dette at vi har lagt alle forhold til rette for å få fram god forskning og undervisning som vil styrke dagens og framtidas solcelleindustri, sier professor Otto Lohne, en av initiativtakerne til senteretableringen. 

Felles strategi og søknader
Senteret er ett av flere som NTNU og SINTEF har etablert under vignetten ”Gemini-senter”.
I et Gemini-senter har de samarbeidende fagmiljøene felles strategiprosesser. Partene koordinerer også arbeidet med søknader om større forskningsprosjekter. Sentrene arbeider i tråd med visjonen: ”Være internasjonalt fremragende sammen”.

I det nyetablerte senteret inngår Institutt for materialteknologi og Institutt  for fysikk ved NTNU samt SINTEF Materialer og kjemi. Fagmiljøene som inngår i senteret har et nært samarbeid med norske industriselskaper som jobber innen solenergi, deriblant REC, Elkem Solar, Norsun, Orkla Exolon og Norwegian Crystallites.

Aktive materialer
Den aktive kjernen i de fleste av dagens solceller er ei tynn skive av silisium – grunnstoffet som er hovedingrediensen i bergarten kvarts. Senteret står midt oppe i et forskningskappløp som dreier seg om å finne nye prosessruter fra kvarts til solcellesilisium. Dagens materialkilde – kapp og vrak fra elektronikkproduksjon – er alt blitt for knapp til å dekke solcelleindustriens behov.

I sin jakt på mer effektive solceller, vil senteret også forske på aktive solcellematerialer som kan erstatte silisium eller brukes sammen med silisium (såkalte tandemceller). Senteret vil skreddersy nye aktive solcellematerialer blant annet basert på nanomaterialer og tynne filmer.

Støping, saging og kvalitetsmåling
I Trondheim driver NTNU og SINTEF i fellesskap et nyetablert laboratorium til tjuefem millioner kroner – det såkalte Heliosilaboratoriet – for utstøping og kvalitetsmåling av solcellematerialer. Dette laboratoriet har utstyr som er unikt i verdenssammenheng. I tillegg bygger de to institusjonene opp et eget laboratorium for framstiling av tynnfilmer og nanomaterialer til bruk i solceller. I Porsgrunn vil senteret få tilgang til RECs forskningsanlegg for saging av skiver til solcelleproduksjon. 

Mye av senterets aktivitet vil dreie seg om å studere hva utgangsmaterialenenes egenskaper og ulike bearbeidingsmetoder betyr for effektiviteten til de ferdige solcellene.

Mange fortrinn
Ved senteretableringen har SINTEF og NTNU lagt vekt på følgende forhold:

  • Markedet for solceller vokser kraftig. Eksempelvis har solcellemarkedet i Japan vokst med 50 prosent årlig de siste årene. Japan er det viktigste markedet for norske solcellematerialer.
  • To milliarder mennesker mangler i dag tilknytningsmuligheter til et elektrisk strømnett. For mange av disse kan bruk av solceller åpne for en helt ny æra.
  • Bruk av solceller kan redusere bruken av fossilt brensel og dermed redusere  CO2-utslippene globalt.
  • SINTEF og NTNU har fagfolk innenfor alle de disiplinene som trengs for å få fram nye solcellematerialer og solceller. I fagmiljøene som inngår i senteret jobber både geologer, metallurger, fysikere og kjemikere. I tillegg har senteret nær kontakt med elektro- og arkitekturmiljøet ved de to institusjonene. Integrering av solceller i fasader vil bli stadig viktigere.
  • Produksjon av solcellematerialer og solceller kan gi Norge et stort antall nye arbeidsplasser. Slik produksjon kan blant annet erstatte arbeidsplasser som går tapt på grunn av nedbemanning i andre deler av landets elektrometallurgiske industri.


Kontaktpersoner:

SINTEF:  Prosjektdirektør Egil Trømborg, SINTEF Materialer og kjemi
Tel: 982 39 460, e-post:

NTNU:  Professor Otto Lohne, Inst. for materialteknologi, NTNU
Tel: 73 59 27 94, e-post: