Til hovedinnhold
Norsk English

Anbefaler ikke sykling på fortau

SINTEF har gjennomført en uavhengig utredning omkring vikepliktsreglene for syklister, og anbefaler at på lang sikt bør det bli et generelt forbud mot å sykle på fortau.

Gjennomgangen har bestått i en litteraturundersøkelse, en ulykkesanalyse, vurdering og tolkning av dagens regelverk relevant for syklister samt sammenligning av norsk, svensk og dansk regelverk knyttet til syklisters vikeplikt. Basert på dette grunnlaget er reglene for syklister vurdert. Det er også gjort en forenklet vurdering av de økonomiske konsekvensene forbundet med en regelendring.

Regelverk
Målet har vært å utarbeide forslag til regelverk, der regelverket og utforming av vei ses i sammenheng og gir et grunnlag for å danne et veisystem som kommuniserer med brukeren og inviterer til ønsket atferd.
Litteraturundersøkelsen viser at både folk flest og eksperter har liten kunnskap om vikepliktsreglene for syklister og at hvem som viker av syklist og bilist ofte avgjøres med stilletidene forhandlinger heller enn kunnskapen fra regelverket om hvem som skal vike. Ulykkesundersøkelsen slår fast at en stor andel sykkelulykker er knyttet til avkjørsler og T-kryss der syklist kommer syklende på gang- og sykkelveg eller fortau. Det er dog ikke mulig å få fram risikotall fra statistikken som kan være med på å underbygge dette.

Forslag til endringer     
SINTEF foreslår at det på lang sikt bør bli et generelt forbud mot å sykle på fortau. Unntaket er små barn. Aldersgrensen må vurderes, men siden det satses spesielt mye på trafikkundervisning til barn i 5. klasse, ville en aldersgrense på 10-12 år være fornuftig. Et forbud mot sykling på fortau krever at det finnes et tilstrekkelig tilbud til syklister. Hva som er tilstrekkelig må Statens vegvesen selv definere, men SINTEF anbefaler at syklistene skal ha en sammenhengende tilbud, gjerne ved bruk av sykkelfelt i byer og tettsteder der fartsgrense er 50 km/t. I bykjerner bør en sette fartsgrensen til 30 km/t, og planlegge for blandet trafikk.

På kort sikt kan det forbys sykling på fortau på veger med fartsgrense 40 km/t eller lavere. Det forutsettes da en gjennomgang av disse strekningene for å se om dette er forsvarlig. Der det skal gjøres unntak fra forbudet skal fortauet skiltes til gang- og sykkelveg. Det bør også åpnes for forbud mot sykling på fortau på strekninger med fartsgrense over 40 km/t. Her må enkelttilfeller vurderes, og fortauet må da skiltes som gangveg samtidig som det gis et generelt forbud mot å sykle på gangveg.

Kjørende gis vikeplikt for syklist som kommer fra G/S-veg. Syklister skal nærme seg krysset i tilnærmet gangfart og forsikre seg om at de er observert av kjørende som nærmer seg krysset. Der frittliggende G/S-veg krysser veg på en strekning skal det skiltes vikeplikt for syklist.