Til hovedinnhold
Norsk English

Unni Steinsmos redegjørelse i forbindelse med pressekonferanse 22. august 2005

Jeg vil si noe om:

 1. Tiltak på kort og lang sikt inkludert utnevnelse av ny, midlertidig leder ved SINTEF Petroleumsforskning AS.
 2. Etisk standard i SINTEF-gruppen.
 3. SINTEFs strategi for internasjonalisering i lys av Iran-saken. 

For det første vil jeg si at det som er skjedd på SINTEF Petroleumsforskning AS berører hele SINTEF-gruppen. SINTEF er anerkjent og respektert i markedet som et selskap med høy etisk standard. Det har vi. Alle ansatte i SINTEF forvalter SINTEs etiske standard.
 
Noen stikkord:

 • Standarder som gjelder for vitenskapelig aktivitet.
 • Våre administrative rutiner.
 • Kunder – håndtering av fortrolighet.
 • Lojalitet - det er lov å være uenig, vi holder våre uenigheter innad i selskapet.

SINTEF og SINTEFs ansatte hadde fortjent at Erik Lindeberg hadde tatt opp saken rundt Iran-kontraktene med øverste ledelse i SINTEF. Det har han ikke gjort.
 
Det bildet som er forsøkt skapt i media av NOPEF og gjennom Dagens Næringsliv sin vinkling av saken, er ikke representativt for SINTEFs ansatte, SINTEFs ledelse, SINTEF Petroleumsforskning AS og SINTEF-gruppen som helhet.
 
SINTEF har inngått to kontrakter, som ikke er i samsvar med vår etiske standard. Disse to kontraktene ble terminert. SINTEF informerte Økokrim selv om forholdet. Dette er de nevnte kontraktene med Hinson Engineering og BPP.
 
Og for at de ikke skal være noen tvil: Vår virksomhet skal være hvit. Det er og har vært SINTEFs policy. 

Vi forventer gjennom denne etterforskningen å bli frikjent, dvs. at det ikke blir avdekket ulovlige forhold. Men vi kan heller ikke utelukke det motsatte. Vi sitter, etter Deloitte sin  nye gjennomgang, med ubesvarte spørsmål som bare en etterforskning kan gi svar på. 
 
Økokrim har nå innledet etterforskning av SINTEF Petroleumsforskning AS sine Iran-kontrakter. SINTEF ønsker en avklaring og har et godt samarbeid med Økokrim.


Våre prioriteringer og våre tiltak

Jeg vil minne om SINTEFs ambisjoner om økt internasjonalt salg av tjenester. Kort sagt, vår ambisjon om å skape eksportrettede kunnskapsarbeidsplasser i Norge.
 
SINTEF Petroleumsforskning AS har vært blant de miljøer som har hatt en offensiv strategi for internasjonalisering. Og de har oppnådd gode resultater. Først og fremst ved å utføre godt faglig håndtverk og gjennom hardt arbeid. 
 
Vi vil fortsette vår internasjonale satsing i henhold til plan. Og vi vil iverksette alle nødvendige tiltak for å sikre at våre avtaler og vår praksis er i samsvar med god forretningsskikk. Jeg vil her nevne at vi sist høst styrket områdene kvalitetssikring, internasjonal forretningsvirksomhet, kultur- og organisasjonsutvikling på konsernnivå. Dette til tross for et samlet kostnadskutt på 25 MNOK.
 
Hva har vi prioritert i tiden etter at  Iran-prosjektene ved SINTEF Petroleumsforskning AS havnet i media:

 • Å ivareta vår forretningsvirksomhet og våre kunder på en god måte.
 • Å gjøre de rette organisatoriske tiltak inklusive et godt forberedt styremøte.
 • Å ivareta våre ansatte inklusive David Lysne.
 • Å bistå Økokrim i deres arbeid.

Det har, til tross for situasjonen, vært en glede å arbeide sammen kollegaer i SINTEF. Jeg er imponert av måten de ansatte og lederteamet på SINTEF Petrolumsforskning AS har håndtert situasjonen på.
 
Det er klart at vi trenger en grundig gjennomgang av måten vi har håndtert kontraktene med Hinson Engineering og BPP på. Det arbeidet er allerede begynt gjennom mitt engasjement av Deloitte i forkant av styremøtet. Vi vil få resultatet av Økokrim sin gjennomgang.

Styret ved SINTEF Petroleumsforskning har engasjert Advokatfirmaet Schjødt for å se nærmere på styrets og administrasjonens håndtering av saken. Vi vil også planlegge og iverksette tiltak for å trygge vårt omdømme som et selskap med høy etisk standard.
 
Det er visse erfaringer man kan være foruten. Men jeg er trygg på at SINTEF på sikt vil komme styrket ut av det som her har skjedd.
 
Det er alvorlig for oss at det sås tvil om vår troverdighet. Signaler vi har mottatt i offentlig og privat virsomhet forteller oss at de ser dimensjonene i denne saken.
 
 
Forskningssjef May Britt Myhr tiltrer stilling som fungerende adm.dir. ved SINTEF Petroleumsforskning AS fra og med 23. august 2005. 

 • Født i 1960 i Langevåg på Sunnmøre.
 • Cand. Scient. fra NTNU innen organisk analytisk kjemi, med hovedfag innen organisk geokjemi.
 • Ansatt som forsker i SINTEF Petroleumsforskning (den gang IKU) i 1986.
 • Har hatt flere forskjellige stillinger i bedriften, bl.a. som laboratorieleder, programleder og seksjonsleder. Jobbet i en periode på 18 måneder på Forskningssenteret til Norsk Hydro i Bergen, da som utleid fra SINTEF.
 • Jobber nå som forskningssjef med ansvar for avdeling for Bassengmodellering.
 • Er gift med Tore Skjetne, og har barn på 7 og 9 år.

 
Unni Steinsmo
Konsernsjef i SINTEF