Til hovedinnhold
Norsk English

Pressemelding vedrørende SINTEF Petroleumsforsknings styremøte 17.8.2005

Styret i SINTEF Petroleumsforskning AS har i møte 17. august 2005 behandlet Deloittes rapport av 11. august 2005 til SINTEF v/konsernsjef Unni Steinsmo, vedrørende SINTEF Petroleumsforsknings forretningsvirksomhet i Iran. Styret konstaterer at rapporten frembringer ny informasjon. Samtidig viser rapporten at det gjenstår ubesvarte spørsmål, som bare en politietterforskning kan gi svar på.

På denne bakgrunn fattet styret følgende vedtak:

 1. Styret gir sin tilslutning til at styrets leder har oversendt den nye Deloitte-rapporten til Økokrim, og ber om at all annen relevant dokumentasjon oversendes. Styret ser positivt på at Økokrim har iverksatt politietterforskning og anmoder om at etterforskningen gjennomføres så raskt som mulig. Styret ber styreleder påse at selskapet yter all den bistand Økokrim måtte ønske i en etterforskning av selskapets forretningsvirksomhet i Iran. Styret ber samtidig ansatte om å bidra til dette ved å gi Økokrim fullstendige opplysninger om de faktiske forhold.

2. Styret gir styrets leder fullmakt til, med ekstern bistand, å fremskaffe et fullstendig saksunderlag for en evaluering av styrets og administrasjonens saksbehandling i tilknytning til Iran-saken, samt grensesnitt mot konsernet gitt av eksisterende konsernavtaler. Dette vil danne grunnlaget for behandling i styret og konsernet.

3. Styret gir sin tilslutning til at det iverksettes arbeid i tråd med SINTEF-gruppens plan for kultur og organisasjonsutvikling, og tiltak rettet mot internasjonal forretnings-virksomhet. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om fremdriften i dette arbeidet.

4. Styret godkjenner at Advokatfirmaet Schjødt AS er engasjert som selskapets advokat i forbindelse med Iran-saken og tilknyttede forhold.

5. Styret gir sin tilslutning til styreleders innvilgelse av adm. direktørs søknad om permisjon og gir fullmakt til at styreleder engasjerer en fungerende adm. direktør i permisjonsperioden.


Kontakt: Direktør Gunnar Sand, tlf. 9305 8503