Til hovedinnhold
Norsk English

Økokrim innleder etterforskning mot SINTEF Petroleumsforskning AS

I dag kl 11.40 ble styreleder Sverre Aam i SINTEF Petroleumsforskning AS orientert per telefon av førstestatsadvokat Lars Stoltenberg i Økokrim om at Økokrim har besluttet å iverksette politietterforskning mot selskapet.

Etterforskningen tar sikte på å avklare om det har funnet sted straffbare korrupsjons-handlinger. Økokrim vektlegger i sin begrunnelse at saken har vært viet omfattende oppmerksomhet og at det foreligger en betydelig offentlig interesse i at forholdet undersøkes av politiet.

SINTEF Petroleumsforskning ser positivt på at det innledes etterforskning, og vil yte all den bistand Økokrim måtte ønske.

Advokatfirmaet Deloitte foretok høsten 2003 en gjennomgang av alle SINTEFs kontraktsforhold i Iran. Den konkluderte med at det ikke forelå beviser for korrupsjon. Gjennomgangen avdekket imidlertid mangelfulle rutiner i håndtering av denne type kontraktsforhold. Deloitte trakk videre frem det man karakteriserte som ”bekymrings-punkter” forbundet med to kontrakter med de iranske selskapene Hinson og BPP.

Etter at ny informasjon i saken kom frem i sommer, i kjølvannet av anmeldelsen til Økokrim, ba vi Deloitte foreta en ny gjennomgang av saken. Den nye Deloitte-rapporten ble sluttført i går, 11. august, og frembringer vesentlig ny informasjon, på grunnlag av nye dokumenter og intervjuer. Undersøkelsen avdekket flere ubesvarte spørsmål, slik at noen konklusjon vanskelig kan trekkes på nåværende tidspunkt.

SINTEF Petroleumsforskning som selskap er avhengig av å bringe klarhet i forholdene. En del av de uavklarte forhold er av en slik karakter, slik vi vurderer det, at det bare er en politietterforskning som kan gi svar på dem. Også av den grunn ser vi positivt på at Økokrim innleder etterforskning.

Dette betyr ikke at SINTEF Petroleumsforskning erkjenner skyld. Men selskapet er avhengig av troverdighet i markedet og kan ikke leve med at denne trekkes i tvil.

Adm. direktør David Lysne i SINTEF Petroleumsforskning AS har bedt seg fritatt for sine arbeidsoppgaver og vil fratre som administrerende direktør mens etterforskningen pågår. Lysne begrunner sin beslutning med at arbeidet i Petroleumsforskning skal være mest mulig uberørt av etterforskningen og for å underbygge at Lysne ikke vil påvirke de undersøkelser som pågår.

David Lysne vil selvfølgelig samarbeide med Økokrim for å få frem alle sider ved
saken. Han vil i likhet med Økokrim prioritere saken høyt med sikte på at
etterforskningen skal gå raskt og lede til en renvasking i forhold til de beskyldninger som
er rettet mot SINTEF Petroleumsforskning og ham selv.

Gunnar Sand, direktør