Til hovedinnhold
Norsk English

Nytt stort byggforskningsinstitutt – Byggforsk og SINTEF går sammen

Byggforsk (Norges byggforskningsinstitutt) og bygg- og anleggsmiljøene i SINTEF slår seg sammen og etablerer SINTEF Byggforsk AS fra 1. januar 2006.

Konstituert Byggforsk-sjef Terje Jacobsen (til venstre) og konserndirektør Tor Ulleberg fra SINTEF Teknologi og samfunn har stor tro på fusjonen. Nyetablerte SINTEF Byggforsk AS blir et eget konsernområde i SINTEF.
Foto: Svein Tønseth

Et ønske om økt slagkraft, både nasjonalt og internasjonalt, ligger bak fusjonen. Det nye selskapet blir heleid av SINTEF, som går inn med en aksjekapital på 40 millioner kroner i SINTEF Byggforsk AS.

Ved etableringen har det nye selskapet 250 ansatte. SINTEF Byggforsk blir en stor aktør i europeisk sammenheng innen forskning og utvikling, produktdokumentasjon, kunnskapsformidling og spesialrådgivning for bygge-, anleggs- og boligsektoren.

Både Norges forskningsråd, NTNU og Byggenæringens Landsforening ønsker fusjonen velkommen.

Styrket forskning gir samfunnsgevinst
Et nytt, stort byggforskningsinstitutt vil, sammen med næringslivet, være en pådriver for økt satsing på bygg- og anleggsforskning. BAE-næringen (bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen) i Norge står for ti prosent av landets verdiskapning og 60 prosent av realinvesteringene i fastlands-Norge. Næringen er like stor som den hjemlige olje- og gassindustrien, men forskningen står ikke i forhold til næringens samfunnsmessige betydning.

Selv anslår næringen at en satsing på forskning og innovasjon vil kunne gi en verdiskapningsgevinst på 20 til 30 milliarder kroner i året. Det nye forskningsinstituttet vil ha rom til både store forskningssatsinger og tett oppfølging av BAE-næringens mange små bedrifter.

Målet er økt innovasjon og bedret produktivitet sammen med en samfunnsmessig gevinst i form av bedre kvalitet.

Utfyller hverandre
De to fusjonspartnerne har utfyllende kompetanse, og virksomhetene er kun i liten grad overlappende. Selskapet får sitt hovedsete i Oslo.

Byggforsks 150 ansatte utgjør Norges ledende FoU-miljø for bygge- og boligsektoren. Kompetansen er fordelt på områdene installasjoner, energi og innemiljø; materialer og konstruksjoner samt byggeprosess, bolig, bygd miljø og samfunn. Instituttet driver en omfattende produktdokumentasjon og kunnskapsformidling og har virksomhet i Oslo og Trondheim.

De 100 medarbeiderne fra SINTEF som går inn i SINTEF Byggforsk, utgjør i dag avdelingene Arkitektur og byggteknikk, Berg og geoteknikk, Betong, Kyst- og havnelaboratoriet og Veg- og jernbaneteknikk. SINTEF NBL AS, som er Norges branntekniske kompetansesenter, består som eget aksjeselskap og blir et heleid datterselskap av SINTEF Byggforsk.

SINTEF Byggforsk vil også trekke veksler på andre fagmiljøer i SINTEF-gruppen, og mulighetene for tverrfaglige forsknings- og utviklingsprosjekter utvides kraftig i forhold til i dag. 


Av Svein Tønseth