Til hovedinnhold
Norsk English

Mye å vinne på bedre samspill i helsesektoren

Samarbeidsavtaler mellom sykehus og kommuner sparer mange eldre, utskrivningsklare pasienter for kasteballproblematikk. Men avtalene virker ikke like bra over alt.

Det viser en rapport der SINTEF Helse har sett på utviklingstrekk i kommune- og spesialisthelsetjenesten og samspillet mellom de to nivåene.

Nettopp samhandlingen internt i helsetjenesten er et felt som SINTEF og NTNU ønsker å forske videre på i regi av det nyopprettede Geminisenteret.


Ikke like bra over alt

SINTEF-rapporten viser at samarbeid mellom den kommunale helsetjenesten og sykehusene øker, både faglig og administrativt. Helse-Norge har innført samarbeidsavtaler mellom komunal- og spesialisthelsetjenesten, blant annet for å unngå at eldre pasienter skal bli kasteballer mellom de to nivåene.

– I ett av de geografiske områdene vi studerte, var likeverdighet mellom kommuner og sykehus vektlagt i avtalen. Her fungerte samarbeidet best. Ikke alle har kommet like langt. I det andre området undersøkelsen omfattet, opplever kommunene fortsatt at sykehuset har det siste ordet ved utskrivninger, sier forsker Birgitte Kalseth.


Eldrebølge + redusert liggetid = utfordringer

I rapporten har SINTEF Helse skissert nasjonale utviklingstrekk de siste 10-15 årene både for den kommunale helsetjenesten og sykehussektoren. Forskerne har også intervjuet informanter fra seks kommuner og tre sykehus i to av landets helseregioner.

Rapporten slår fast at sykehusene har fått mer fokus på behandling og mindre fokus på pleietid. Den viser at kommunene har fått flere ”tyngre” brukere/pasienter – ”tyngre” både med tanke på faglige utfordringer og ressursbehov.

Den korte liggetida ved sykehusene har sammen med ”eldrebølgen” ført til at flere eldre har behov for tett sykepleiefaglig og medisinsk oppfølging i kommunene. Dette stiller særlig store krav til samarbeidet mellom sykehus og kommunale omsorgstjenester.


Peker på problemer
Det rapporteres om mer ”stress” når pasienter skrives ut fra sykehus. Stort kapasitetspress fordrer derfor økende fokus på korrekt informasjonsoverføring og samarbeidskompetanse både i kommuner og sykehus, påpeker rapporten.

Rapporten viser at mangel på tilgjengelige korttidsplasser i sykehjem ser ut til å være et problem i dagens situasjon, der flere og flere eldre bor hjemme. Videre ser det ofte ut til at samarbeidet mellom fastlegene og pleie- og omsorgstjenesten er for tilfeldig.

Kontakt:

{DynamicContent:Ansatt link}

Av Svein Tønseth