Til hovedinnhold
Norsk English

Ekstraordinært styremøte i SINTEF Petroleumsforskning AS 17. august 2005

Aksjeselskapet SINTEF Petroleumsforskning AS ble den 24. juni 2005 anmeldt til Økokrim for korrupsjon av fagforbundet Nopef. SINTEF ble gjort oppmerksom på dette av Dagens Næringsliv den 25. juli 2005.

SINTEF Petroleumsforskning AS er en egen juridisk enhet, og er en del av SINTEF-gruppen. 

I kjølvannet av økt offentlig oppmerksomhet på norske selskapers forretningsvirksomhet i Iran, tidlig på høsten 2003, ba SINTEF advokatfirmaet Deloitte om å foreta en vurdering av alle kontrakter SINTEF har inngått med parter i Iran, for å klarlegge om innholdet var normalt og forretningsmessig. Deloitte ble også bedt om å klarlegge hvorvidt kontraktene var kommet i stand på normal måte og om de var behandlet og inngått i samsvar med SINTEFs retningslinjer.

Deloitte sin hovedkonklusjon (oktober 2003) var at ingen beviser for korrupsjon eller uredelig atferd hos SINTEFs ansatte ble funnet. Gjennomgangen avdekket imidlertid mangelfulle rutiner i håndtering av denne type kontraktsforhold. Deloitte trekker bl.a. frem det man karakteriserer som ”bekymringspunkter” knyttet til to kontrakter med de iranske selskapene Hinson Engineering og Behineh - Part Pouya. Bekymringen gjelder bl.a. uklare eierforhold og kontraktspartnernes adresse.

Basert på konklusjonene valgte SINTEF umiddelbart å terminere de to kontraktene. Etter det vi kjenner til, er dette de to kontraktene Nopef har anmeldt oss til Økokrim for.

Den interne granskningsrapporten ble ikke gjort allment tilgjengelig, bl.a. av hensyn til tredjeparts interesser. Men SINTEF holdt Økokrim løpende orientert om forholdene. Rapporten ble oversendt Økokrim den 2. juli 2004.

Deloitte Advokatfirma DA ved Anne Helsingeng er av konsernsjef Unni Steinsmo gitt i oppdrag å få frem og vurdere eventuelle nye dokumenter vedrørende Hinson Engineering og Behineh - Part Pouya kontraktene.

Det vil bli avholdt ekstraordinært styremøte i selskapet den 17. august for å behandle saken. Vi kan ikke ta det for gitt at styret blir ferdig med styrebehandlingen i løpet av ett møte.

Eventuell ny informasjon som har kommet frem siden forrige styrebehandling, den 27. april 2004, vil bli gjennomgått av Deloitte Advokatfirma DA og forelagt styret. Informasjonen vil også bli formidlet til Økokrim.

Tidligere ansattes representant Erik Lindeberg blir inivitert til å legge fram sitt syn på styremøtet.
 
Styret har fått fire nye styremedlemmer og ny styreleder siden forrige behandling av saken. Styret består i dag av følgende personer:
- Sverre Aam, ny styreleder, varamedlem ved tidligere behandling
- Marit Arnstad, nytt medlem
- Inge M. Carlsen, ansattes representant
- Eva Habetinova, ansattes representant
- Jens Hagen, nytt medlem
- Torleif Holt, ny ansattes representant
- Martin Landrø, medlem
- Ole Lindefjeld, medlem
- Unni Steinsmo, nytt medlem
- Ingve R. Thedorsen, medlem

Styreleder Sverre Aam vil være ansvarlig for den videre behandlingen av saken.


SINTEF Petroleumsforskning AS
Styreleder Sverre Aam, mobil: 930 59 615