Til hovedinnhold
Norsk English

GEMINI-senter for Maritim Kommunikasjon

GEMINI-senteret tar utgangspunkt i eksisterende fagmiljøer i NTNU og SINTEF (NTNU Institutt for elektronikk og telekommunikasjon (IET), NTNU Institutt for teknisk kybernetikk (ITK), NTNU Institutt for marin teknikk (IMT), SINTEF Ocean, SINTEF Digital).

Kontaktperson

Disse miljøene har hatt en sentral rolle innen utvikling og avansert bruk av telekommunikasjon i Norge i mange år.

Resultatene er oppnådd gjennom et nært samarbeid mellom forskningsmiljøene på anvendelses- og teknologi-siden, og GEMINI-senteret skal videreføre dette samarbeidet for fornyet og forsterket forskning innen området.

Sentrale tekniske fagområder:

 • Elektromagnetisk trådløs kommunikasjon; radio- og antenne-teknologi, infrastruktur og aksessnettverk og satelittsystemer.
 • Akustiske undervannsteknologier; nettverk, modem og transdusere.
 • Navigasjonssystemer basert på tilsvarende teknologier (radio- og akustisk basert navigasjon).
 • Radiokommunikasjon og -navigasjon i arktiske strøk; robusthet i ekstremt krevende omgivelser – værforhold, ising, ionosfæriske effekter.
 • Energieffektivitet/miljøvennlighet; lokal energihøsting for sensorer og andre komponenter.
 • Integrasjon av nettverk og systemer; både trådløse og trådbundne løsninger.
 • Standarder for marine anvendelser; skip, havbruk, offshorenæringen, etc.

Noen spesifikke områder hvor vi er i verdensklasse:

 • Undervannskommunikasjon – miljøet har godt samarbeid med norsk industri på området. Kompetanse har og blir bygget opp gjennom EU prosjekter samt SINTEFs konsernsatsning OSS (Ocean Space Surveillance).
 • Terrestriell kommunikasjon – kompetanse er bygget opp gjennom mange år dokumentert via resultater som GSM standarden og DVB (Digital Video Broadcasting) standarden. Gjennom kontinuerlig portefølje av internasjonale prosjekter og EU samarbeid samt prosjektsamarbeid med norske operatører og tidligere aktive i styret i Mobil Agenda (Norsk UMTS-forum) og den norske avdelingen av IEEE, bygger vi videre på den faglige plattformen innenfor dette området.
 • Satellittkommunikasjon – ESA (European Space Agency) og NRS (Norsk Romsenter) er viktige aktører innen dette segmentet. Vi blir invitert av begge aktørene til å foreslå nye tematiske områder for faglig bearbeiding. Vi har gjennom en rekke år gjennomført prosjekter for begge aktørene der fokus blant annet har vært kommunikasjon for nord-områdene. Miljøet har en kontinuerlig prosjektportefølje mot både ESA og NRS. SINTEF Ocean er i dag ESA Ambasadør innen Maritim Kommunikasjon.
 • Navigasjon – SESAR (Single European SKY ATM Research) er et viktig program for utvikling av fremtidens navigasjonsteknologi for flyindustrien. Miljøet har en stor portefølje rettet mot utfordringene med navigasjon i nordområdene. Innenfor dette området er miljøet i vekst. Vi deltar også innen IMO's nettverksgruppe for e-Navigasjon (Maritim), som fokuserer på både arkitektur, kommunikasjon, anvendelse og brukervennlighet. Dette forventes å bli en førende satsning innen all navigasjon til sjøs.
 • Krevende maritime operasjoner – Vi er ledende innen behov og krav som innbefatter krevende operasjoner, både innen det maritime segmentet, fiskeri og havbruk, så vel som innen olje og gass. Denne kunnskapen er viktig når nye teknologiske løsninger skal forskes frem. Spesielt sterk er vi innen operasjon og behovsanalyser i de arktiske farvann, hvor begrenset infrastruktur og robuste omgivelser er fremtredende.

Senterets virksomhetsområde
GEMINI-senteret vil omfatte kommunikasjonsteknologier innen marin - og maritim virksomhet som til sammen representerer den desidert største næringsgrupperingen i Norge.

 • Skipsfart: Offshore, Short Sea og Deep Sea.
 • Offshore olje & gass: Leting, produksjon og transport.
 • Offshore fornybar energiproduksjon: vind, bølger, lys - kombinasjoner.
 • Havbruk og fiskerier: Monitorering, overvåkning, rapportering, autonomitet.
 • Mineralutvinning i havrommet: Monitorering, overvåking, rapportering, autonomitet.
 • Myndigheter: Forvaltning, overvåkning, jurisdiksjon, miljø og sikkerhet.

Hva er den største forskningsutfordringen?
Identifisere maritime anvendelser: Kunsten er å identifisere de mangler og gap som sektoren har. Spekteret er stort, fra kommunikasjon under vann (overvåking, navigasjon, kommunikasjon), til formidling og styring fra en installasjon (operasjon, navigasjon), til utfordringen i hvordan kommunikasjon gjøres i fjerntliggende områder med dårlig dekning og mulig degradering av signaler (romvær, ising på antenne, dekning, vinterisering av utstyr).

Skape nye prosjekter: Vi skal søke etter tverrfaglige prosjekter som gjør at flere enn et institutt skal delta med utgangspunkt i GMK. I dette ligger det at vi bør se etter muligheter ikke bare for eget institutt, men også for de øvrige deltakerne i senteret.

Bruk av våre laboratorier: Vi har gode og mange laboratorier og testfasiliteter som vi kan dra større nytte av. Det er således viktig at vi formidler hvilken kompetanse vi har for et mulig større marked innad i systemet.

Utdanning og læring: Dette er et todelt løp hvor vi har ambisjoner om å bevare de læringsmiljøer vi har, skape engasjement og nye studenter til fagene, samtidig som vi bør kunne formidle resultater og ny kunnskap blant senterets medlemmer.
Hvem har behov for senterets eksistens?

De enkelte deltaker: Senteret er med på å formalisere et nettverk mellom deltakerne. Nettverket skal brukes primært til formidling av fag og kunnskap.
Instituttene: Senteret vil bevisstgjøre den kunnskap og kompetanse vi disponerer. Det kan benyttes som rådorgan og som kunnskapsnav innen fagfeltet.
Myndigheter og industri: Bistå når nye investeringer innen kommunikasjonsinfrastruktur gjøres, eller som rådgiver innen fagfeltet.