Til hovedinnhold
Norsk English

Spørreundersøkelse for kartlegging av valgt tariffmodell


Denne spørreundersøkelsen er en kartlegging av hvilken tariffmodell som norske nettselskap har valgt, basert på OED sitt vedtak juni 2021.

Oppdatert forskriftstekst:

14-2. Utforming av tariffer for ordinære uttak i distribusjonsnettet

  • Det skal utarbeides separate tariffer for høyspent og lavspent uttak.
  • Tariffene for lavspent uttak i distribusjonsnettet skal bestå av et fastledd og et energiledd. Tariffene for næringskunder med årlig forbruk over 100 000 kWh kan i tillegg inneholde et effektledd.
  • Fastleddet skal utformes slik at kunden dekker en rimelig andel av de faste kostnadene i nettet. Fastleddet skal differensieres på grunnlag av kundens etterspørsel etter effekt. Ved bruk av effektledd trenger ikke fastleddet differensieres.
  • Energileddet skal dekke marginale tapskostnader. Energileddet kan i tillegg dekke en andel av nettselskapets øvrige kostnader. Energileddet kan ha et påslag når nettet er høyt belastet. Inntektene fra energileddet kan maksimalt utgjøre 50 prosent av nettselskapets inntekter fra hver kundegruppe.
  • Effektleddet skal baseres på kundens effektuttak i definerte perioder. En periode kan maksimalt gjelde én måned. Effektleddet skal tidsdifferensieres.

Spørsmålet inneholder 10 spørsmål om hvilken tariffmodell som er valgt hos norske nettselskap.

Hovedfokus i undersøkelsen er på den tariffmodellen som planlegges å tilbys til husholdningskunder, dvs. en tariffmodell bestående av et fastledd og et energiledd. Der det er spørsmål om prisnivå, skal prisene oppgis ekskl. avgifter og mva.

Spørreskjemaet bes besvares innen torsdag 18. november.


 

INFORMASJON OM NETTSELSKAPET

 
INNTEKTSFORDELING TARIFFLEDD
 

1) I følge ny forskrift kan inntektene fra energileddet maksimalt utgjøre 50% av nettselskapets inntekter fra hver kundegruppe.
Hvordan planlegger dere inntektsfordelingen mellom fastledd og energiledd for husholdningskunder?


FASTLEDD
 

2) I ny tariff skal fastleddet differensieres på grunnlag av kundens etterspørsel etter effekt.

Hvilken type fastledd har dere planlagt?

3) Hvis fastleddet er basert på målt effekt

3a) Hvilken verdi brukes for å finne fastledd per kunde?

3b) Hvis fastleddet for husholdningskunder (mindre kunder) er delt inn i effekttrinn. Hvilke nivå bruker dere?

3c) Hvilke effekttrinn brukes, og hvilken verdi har dere på de ulike trinnene?
Sett inn tall i aktuelle felt nedenfor. Prisene skal oppgis ekskl. avgifter og mva.

Start trinn (trinn 1)

Trinn 2

Trinn 3

Trinn 4

Trinn 5

Trinn 6

4) Hvis fastleddet er sikringsbasert;
 
4a) Hvilke effekttrinn brukes, og hvilken verdi har dere på de ulike trinnene? Sett inn tall i feltene nedenfor.
Priser skal oppgis ekskl. avgifter og mva.

Trinn 1

Trinn 2

Trinn 3

Trinn 4

Trinn 5

Trinn 6

 
ENERGILEDD
 

5) I følge ny forskrift kan energileddet ha et påslag når nettet er høyt belastet. Planlegger dere for et slikt påslag?

6) Hvis "Ja" på forrige spørsmål; Kan du angi hvilke tidsperioder dere planlegger å ha et slikt påslag på energileddet i nettariffen til husholdningskundene? Kryss av for de tidspunktene hvor det er planlagt et påslag på energileddet for hhv. måneder, dag og timer over døgnet.
 
Tabellene nedenfor er ment for en tariffmodell med to prisnivåer (høy/lav). Hvis det er flere prisnivåer enn kun høy/lav, kan det beskrives i tekstboksen i Spm. 6d).

6a) Sesongdifferensiering - i hvilke måneder planlegger dere et påslag på energileddet (høyprisperioder)?
6b) Høyprisdager - Hvilke dager planlegger dere et påslag på energileddet (høyprisperioder)?
6c) Timesdifferensiering - Hvilke timer planlegger dere et påslag på energileddet (høyprisperioder)?

7) Hvilke måneder har dere definert som vinter i tidsdifferensieringen? (Resterende måneder blir dermed definert som sommer.)

Måneder definert som vinter

8) Hvilke prisnivå har dere på energileddet (inkl. påslag i høylastperioder)?
Verdiene skal oppgis ekskl. avgifter og mva.

 
ANNET

9) Hvordan har dere forsøkt å få til en smidig overgang mellom tariffmodellene for kunder med forbruk over og under 100.000 kWh/år?

10) Hvilke begreper brukes i kommunikasjon av tariff mot kunder?

10a) Fastledd

Evt. ytterligere beskrivelse/kommentarer kan sendes på mail til .

Beklager. En feil har oppstått og vi har fått beskjed. Prøv gjerne på nytt.