Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF HORIZON

Status i oktober 2022


lokale som er revet innendørs, bilde
RIving av 5. etasje har startet.

Status i oktober 2022

SINTEF Energi bygger om sitt kontorbygg i Sem Sælands vei for å få økt kontorkapasitet. Byggeprosjektet, som har fått navnet «SINTEF Horizon», vil gå over to år og når det er ferdig vil bygget ha 400 kontorplasser. Bygget eies av SINTEF Energi som er opptatt av å videreføre og styrke samlokaliseringen med NTNU. Møteplassene som etableres i første etasje legger til rette for samarbeid gjennom bedre fasiliteter for konferanser, møter og uformelle møteplasser for både ansatte og studenter.

Hva skjer på byggeplassen nå?

Fundamenteringsarbeidet er ferdigstilt utendørs, og er gjennomført uten større hendelser. Det ble i sommer påvist noe annerledes grunnforhold enn forutsatt. På bakgrunn av dette ble arbeidet stoppet og videre fremgangsmåte ble evaluert. For å ha større sikkerhetsmargin knyttet til potensielt inntrengning av vann i nærliggende bygg, ble arbeidet kjørt med en senere fremdrift enn planlagt. Dette har medført at fundamenteringsarbeidet har pågått lenger utover høsten enn tidligere meldt.

Hva skjer videre?

Videre utover høsten og frem mot jul vil fundamenteringsarbeidet foregå innendørs. Samtidig har arbeidet med innendørs rivning begynt. Før rivingen startet opp, gjorde prosjektet en grundig gjennomgang av dagens bygg for å ta vare på elementer som kan gjenbrukes i det nye bygget. Det aller meste av møblement i eksisterende bygg er satt på lager og venter på videre liv i både nye og nyrenoverte lokaler. Resten av møbler og inventar doneres til den frivillige studentorganisasjonen Restore. Noe gjenbruk vanskeliggjøres på grunn av miljøskadelige stoffer i produktene, manglende dokumentasjon, endt levetid eller utfordrende demontering. De materialene som man ikke får til eller kan gjenbruke, går til godkjent avfallsdeponi.

Nærmere jul begynner arbeidet med å grave ut tomten og forberede arbeidet med å etablere kjeller. Det er forventet at arbeidet med kjeller vil pågå frem mot sommeren, og det jobbes med å se på tidsbesparende arbeidsmetoder for å kunne begynne arbeidet med å montere etasjeskiller sommeren 2023. Overtakelse og innflytting i nytt bygg er forventet høsten 2024.

Utgraving av tomten vil medføre en del massetransport. Prosjektet har gitt klare føringer for sjåfører knyttet til kjøremønster og størrelse på bilene. Ved å benytte mindre biler og et hensiktsmessig kjøremønster begrenses påvirkningen på sensitiv forskningsinfrastruktur i nærområdet. Det er tett dialog med berørte parter, og prosjektet vurderer kontinuerlig om det er andre tiltak som bør settes inn for å styrke sikkerheten eller begrense påvirkningen på sensitiv infrastruktur i forbindelse med transport gjennom Gløshaugen.

byggeplass med heisekran og lastebil
Det ryddes utenfor Sem Sælands vei 11, og maskiner fraktes vekk.