Til hovedinnhold
Norsk English

FoU-partner

Vi kan være din døråpner til ny kunnskap og nye markedsmuligheter, både nasjonalt og internasjonalt. Vi samarbeider med myndigheter og ledende kunnskapsmiljøer til det beste for våre kunder og oppdragsgivere.

Din FoU-partner

SINTEF tilbyr en rekke tjenester i tilknytning til forsknings- og utviklingsvirksomheten. Disse tjenestene gir oss en viktig nærhet til næringen, og erfaringene herfra er viktige som underlag i forskningsprosjekter. SINTEF har rom både for store forskningssatsinger og for tett oppfølging av de mange mindre bedriftene i byggenæringen. Vi tilbyr våre oppdragsgivere og kunder det ypperste av tverrfaglig kompetanse, beste praksis og siste nytt på kunnskapsfronten samt tilgang til nye nettverk.

Satsingsområder

Med basis i de store utfordringene verden står ovenfor har SINTEF Community valgt å fokusere spesielt på følgende områder for vår forskning og utvikling:

  • Framtidens transport
  • Arkitektur og områdeutvikling
  • Klimatilpasning
  • Energi- og nullutslippsløsninger for bygg og områder 
  • Byggematerialer
  • Konstruksjoner
  • Vann
  • Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Tjenester

Har bedriften din behov for å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester?
Forskningsrådet utlyser hvert år midler til bedrifter som ønsker å øke sin lønnsomhet, verdiskaping og konkurransekraft i samarbeid med sine kunder og leverandører. Ved hjelp av Forskningsrådets pengestøtte til såkalte innovasjonsprosjekter, kan bedriften din få hjelp av SINTEF til å utvikle fremtidsrettede produkter, prosesser, tjenester eller forretningsmodeller. Vi kan også bistå med søknadsskriving, etablering av avtaler med dine foretrukne samarbeidspartnere, samt prosjektledelse og formell/administrativ oppfølging i et eventuelt prosjekt.

Er bedriften din klar for endrede forskrifter?
SINTEF har kompetanse innen de områdene som dek­kes av byggteknisk forskrift (TEK), og vi arbeider kontinuerlig sammen med myndigheter, offentlige etater og Standard Norge for å forbedre regelverket. Vår forskning er med på å danne grunnlag for fremtidens regelverk, og vi kan bidra til at bedriften din er klar for nye forskrifter.

Trenger bedriften din nye løsninger for vedlikehold og forvaltning av eiendom?
SINTEF har kunnskap om norsk klima og norsk bygge­skikk. Vi vet hva som kreves både for å forvalte og oppgradere alle typer bygninger. Våre forskere har også god kompetanse på bru­kernes behov. Vi kan sette sammen tverrfaglige team av forskere som kan jobbe sammen med dere for å utvikle ny kunnskap, nye metoder og nye tjenester.

Vil du at bedriften og produktene dine skal bli mer klima- og miljøvennlige?
SINTEF er internasjonalt ledende innen forskning på klima- og miljøvennlige løsninger for bygg og infrastruktur. Vår kunnskap spenner fra materialkunnskap på nanonivå til arkitektur og konstruksjonsteknikk for store konstruksjoner. Vi kan derfor bidra innenfor alt fra utstedelse av miljødokumentasjon til evaluering og forbedring av produkter og tjenester.

Har bedriften din behov for å utvikle nye byggemate­rialer eller byggemetoder?
SINTEF kan utvikle nye byggemate­rialer eller bygge­metoder sammen med industriaktører. Vårt spesialfelt er å kombinere forskning og dybdekunnskap om materialer og metoder, med erfaring med byggeteknikk og praktisk utførelse. Hos oss er veien kort fra forskningsresultat til byggbar løsning.

Innovasjonsprosjekter

Et innovasjonsprosjekt er et forsknings- og utviklingsprosjekt der deltakende bedrifter bestemmer hva det skal forskes på eller utvikles. For få støtte bør innovasjonen være verdiskapende for både bedrift og samfunn. Innovasjonsprosjekter er forskning og utviklings(FoU)-prosjekter som bidrar til verdiskaping og innovasjon hos bedriftene som deltar i prosjektet. Prosjektene søkes av bedrifter, grupper av bedrifter eller næringslivsorganisasjoner i samarbeid med forskningsmiljøer. Søkerne må selv dekke minst 50 prosent av prosjektets kostnader. Kilde: www.forskningsradet.no

Les artikkel: Flere i byggenæringen burde søke om forskningsstøtte (publ. 20.03.2017 bygg.no)

Les artikkel: 1,1 milliarder kroner til innovasjonsprosjekter (publ. 22.05.2017 forskningsradet.no)

Kontakt oss om FoU

Laboratorier

Prosjekter

PURE

PURE

Start:
Slutt:

Power Up a REnewable Society

Sirkulære rør

Sirkulære rør

Start:
Slutt:

Prosjektet skal redusere avfallsmengden i VVS-bransjen ved å tilrettelegge for mer ombruk gjennom å utvikle metoder for vurdering og dokumentasjon av brukte/returnerte plastrør.

Sum4Re

Sum4Re

Start:
Slutt:

Fra høyteknologisk materialkartlegging til databaser for sirkularitet

Ekspertiser