Til hovedinnhold

Norwegian Energy Road Map 2050: Hvilke tiltak og virkemidler bør belyses?

Norwegian Energy Road Map 2050: Hvilke tiltak og virkemidler bør belyses?

Kategori
E Rapporter i egen rapportserie
Sammendrag
Rapporten er basert på litteraturgjennomgang og innspill fra brukerpartnerne, samt supplerende intervjuer med viktige interesser som  ikke deltar i prosjektet, og tar utgangspunkt i scenariometodikken som anvendes i eHighway2050 og CenSES. Innledningsvis gis en oversikt over sentrale mål og forpliktelser i norsk energi- og klimapolitikk. Deretter drøftes viktige utviklingstrekk i det europeiske kraftmarkedet. Vi legger vekt på hva som anses for sentrale usikkerhetsmomenter, og bruker tidligere studier til å drøfte hva slags fremtidsbilder eller ytre, ukontrollerbare forhold som bør inkluderes i scenariene i prosjektet. Hoveddelen av notatet er en drøfting av hvilke politiske tiltak og virkemidler som  bør inngå i analysene. Vi tar utgangspunkt i de fire satsingsområdene i Energimeldingen. Ettersom prosjektet skal resultere i et veikart fram mot klimamålene for 2050, drøftes både etablerte og alternative tiltak. Basert på tidligere studier presenterer vi forslag til hvordan aktuelle tiltak og virkemidler kan kombineres i ulike strategier, som  analyseres opp mot ulike fremtidsbilder. Avslutningsvis kommer vi med forslag til hvilke scenarier som bør videreutvikles i prosjektet.
Emneord
energi- og klimapolitikk; reduksjon av klimagassutslipp; scenarier; tiltak og virkemidler
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
År
2017
ISBN
9788214069617
Dokumentlenke
Publikasjons-id
SINTEF A28123