Til hovedinnhold

Støy fra helikopter ved Aker sykehus - Alternative planer

Støy fra helikopter ved Aker sykehus - Alternative planer

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for helikoptertrafikk på tre alternative lokaliseringer av landingsplass på planlagt nytt Aker sykehus i Oslo. Variasjon mellom alternativene gjelder landingsplassens plassering og høyde, utforming av viktige fremtidige bygninger, og lokale korridorer for inn- og utflyging. Trafikksammensetning og mengde er felles for alle alternativene. Grunnlaget for støyberegningene er beskrevet av oppdragsgiver, og omfatter trafikk med ambulanse- og redningshelikopter. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse fra fly- og helikopteraktivitet. Beregningene viser støysonekart og antall potensielt berørte bygninger med støyømfintlig bruksformål innenfor støysonene. Oppdragsgiver: Sykehusbygg
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102020394
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
År
2019
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
2019:00383
ISBN
978-82-14-06837-5