Til hovedinnhold
Norsk English

Konsekvensutredning for plassering av Polititets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud. Tema: Helikopterstøy

Sammendrag

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har SINTEF utført en konsekvensutredning for støy fra helikoptertrafikk for Politiets nasjonale beredskapssenter som er planlagt lagt til Taraldrud i Ski kommune.
Etter forskrift om konsekvensutredning er støy fra helikoptertrafikk vurdert etter Retningslinje for støy i arealplanleggingen, T-1442/2016. Det er utarbeidet støysonekart for henholdsvis Gul sone for Lden = 52 dB og for Rød sone for Lden = 62 dB, og for maksimalnivå, L5AS for natt. Det er også gjort tilleggsberegninger for LAeqT for henholdsvis dag, kveld og natt. Beregnet støynivå for Lden er også vurdert etter kriterier for stille områder knyttet til friluftsliv, slik de er definert i T-1442/2016.
Hovedberegningene viser at 4 boliger og 1 fritidsbolig blir liggende i Gul sone, og 5 boliger og 1 fritidsbolig blir liggende i Rød sone. Imidlertid vil alle boligene i Gul og Rød sone, samt den ene fritidsboligene bli liggende inne på selve planområdet og ved en innløsning av disse vil en ikke få støyutsatte personer i disse sonene.
Deler av Markaområdet øst for planområdet vil få støynivå som overstiger anbefalt grenseverdi for nærfriluftslivområder, Lden = 40 dB.
Oppdragsgiver: Justis - og beredskapsdepartementet
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102015042

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms

År

2017

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A28080

ISBN

978-82-14-06155-0

Vis denne publikasjonen hos Cristin