Til hovedinnhold

Støy fra helikopter ved Aker sykehus - Alternative planer

Støy fra helikopter ved Aker sykehus - Alternative planer

Kategori
Rapport
Sammendrag
Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje
T-1442/2016 for helikoptertrafikk på tre alternative lokaliseringer av landingsplass på
planlagt nytt Aker sykehus i Oslo. Variasjon mellom alternativene gjelder landingsplassens
plassering og høyde, utforming av viktige fremtidige bygninger, og lokale korridorer for
inn- og utflyging. Trafikksammensetning og mengde er felles for alle alternativene.
Grunnlaget for støyberegningene er beskrevet av oppdragsgiver, og omfatter trafikk med
ambulanse- og redningshelikopter.
Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy som tar hensyn til topografi ved
beregning av lydutbredelse fra fly- og helikopteraktivitet. Beregningene viser støysonekart
og antall potensielt berørte bygninger med støyømfintlig bruksformål innenfor
støysonene.
Oppdragsgiver: Sykehusbygg
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102020394
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
År
2019
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
2019:00383
ISBN
978-82-14-06837-5