Til hovedinnhold

Flystøysoner for helikopterbase på Trøsen, alternativt Evenskjer, i Skånland kommune

Flystøysoner for helikopterbase på Trøsen, alternativt Evenskjer, i Skånland kommune

Kategori
Rapport
Sammendrag
Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for helikoptertrafikk på to alternative lokaliseringer av base for Luftambulansetjenesten. Alternativene ligger i Trøsen og Evenskjer i Skånland kommune i Troms. Trafikkgrunnlaget er oppgitt av oppdragsgiver og omfatter kun ambulanseflyging. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse fra fly- og helikopteraktivitet. Beregningene viser støysonekart og antall potensielt berørte bygninger med støyømfintlig bruksformål innenfor støysonene, og også innenfor kartleggingsgrensene for flystøy relatert til Forurensingsforskriften. For landingsplass i Trøsen er det registrert en boligbygning i gul støysone. I rød støysone er det ikke registrert bygninger med støyfølsomt bruksformål. Også for alternativ landingsplass på Evenskjer er det registrert en boligbygning i gul støysone, og ingen bygninger med støyfølsomt bruksformål i rød sone. Oppdragsgiver: Luftambulansetjenesten
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102019766
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
År
2019
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
2019:00112
ISBN
978-82-14-06850-4