Til hovedinnhold
Norsk English

Mange og små eller store og få?En sammenligning av miljøvirkningene ved ulike strategier for utvikling av vannkraft

Sammendrag

Denne studien har sammenlignet de akkumulerte miljøvirkningene av 27 småkraftverk mot miljøvirkningene av et gjennomsnitt av tre store vannkraftanlegg, hvor utvalget av de små anleggene og gjennomsnittet av de store produserer omtrent like mye energi. Basert på det empiriske grunnlaget anvendt i denne studien er miljøkonsekvensene av stor vannkraft noe færre og noe mindre alvorlige enn de akkumulerte miljøvirkninger fra de 27 små anleggene. Resultatene er imidlertid marginale i favør av stor vannkraft og beheftet med usikkerheter grunnet manglende presisjon i grunnlagsdataene, umoden metodikk for akkumulering av miljøvirkninger fra mange små anlegg og utstrakt bruk av skjønn i overgangen mellom den naturfaglige beskrivelsen av miljøkonsekvensene og konsekvensklasser (Vegvesen, 2006). Grunnlagsdataene i studien har primært vært offentlig tilgjengelige konsekvensutredninger (KU-er). Resultatene må derfor sies å ha begrenset utsagnskraft for å kunne trekke generelle konklusjoner.

De identifiserte miljøvirkningene er til en viss grad ulike av type og størrelse slik at en individuell verdisetting og politiske eller forvaltningsmessige prioriteringer vil til en stor grad være bestemmende for den foretrukne strategi for utvikling av vannkraft. Fra 2012 fremmes produksjonsstimulerende tiltak som følge av felles sertifikatmarked med Sverige. Småkraft har så langt vært prioritert i Norge, men når Norge gjennomfører EUs Vanndirektiv i alle nedbørsfelt bør man legge merke til våre funn, spesielt med tanke på potensialet i utvidelse av allerede eksisterende vannkraftanlegg.

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 193818

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
  • SINTEF Energi AS / Termisk energi

År

2012

Forlag

SINTEF Energi

Hefte nr.

TR A7180

ISBN

978-82-594-3508-8

Vis denne publikasjonen hos Cristin