Til hovedinnhold
Norsk English

Risikovurdering - Dyrevelferd ved hold av visse arter som familie- og hobbydyr. Uttalelse fra Faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Sammendrag

Det er i dag ikke tillatt å holde eksotiske dyr, herunder reptiler og amfibier, i Norge med mindre man har fått dispensasjon fra Mattilsynet. Samtidig er det et stort ulovlig hold av reptiler og amfibier i Norge. Landbruks- og matdepartementet har bedt Mattilsynet foreslå en liste over reptiler og amfibier som eventuelt skal bli tillatt å holde i private hjem gjennom en forskrift. Mattilsynet har mottatt en liste på 31 arter (9 slanger, 10 øgler, 4 skilpadder, 8 amfibier) som Norsk Herpetologisk Forening foreslår tillatt. Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet om en vurdering av risiko for dårlig velferd ved hold av disse artene i private hjem. Risikovurderingen skal omfatte: ? Risiko for dårlig dyrevelferd som følge av manglende tilpasning til hold som familie-/hobbydyr (er arten tilpasset fangenskap, dvs. er genetisk domestisert og/eller har gode forutsetninger for å tilpasse seg fysisk fangenskap og evt. håndtering?); ? Risiko for dårlig dyrevelferd som følge av spesielle krav til fysisk miljø (inkl. plassbehov), fôr og stell som er vanskelig å oppfylle for dyreholdere uten spesiell kompetanse og i private hjem; ? Risiko for at arten utsettes for villfangst og dyrevelferdsmessig uheldig transport (import); ? Risiko for overføring av zoonoser til mennesker og overføring av sykdommer til andre dyr forbundet med hold av reptiler og amfibier i private hjem; samt ? Risiko for skade på mennesker ved stell og/eller håndtering av arten (f.eks. grunnet størrelse, giftighet eller atferd). Vurderingen er utført av Vitenskapskomiteens Faggruppe 8 for dyrehelse og dyrevelferd. Som grunnlag for vurderingen er det utarbeidet en rapport av en ad hoc-gruppe nedsatt av Faggruppe 8. Faggruppen slutter seg til konklusjonene i rapporten fra ad hoc-gruppen. Det er søkt brukt vitenskapelig litteratur der dette er tilgjengelig og mulig å skaffe. Det finnes ingen omfattende vitenskapelig litteratur på dyrevelferd ved hold av reptiler og amfibier slik en f.eks. har hos husdyr. Rapporten benytter seg derfor i noen grad også av andre kilder f.eks. fra internett når det gjelder praktiske sider ved dyreholdet. Denne type opplysninger brukes imidlertid kun når de etter VKMs faglige skjønn vurderes å være faglig holdbare. Mangelfull vitenskapelig kunnskap innebærer at det ikke kan trekkes bastante konklusjoner på spørsmålene fra Mattilsynet. Rapporten beskriver først faglige bakgrunnsaspekter vedrørende Mattilsynets spørsmål sett i lys av aktuelle paragrafer i Dyrevelferdsloven. Deretter beskrives generell biologi og økologi for de aktuelle reptiler og amfibier, samt hvordan disse dyrene kan holdes i private hjem i samsvar med de generelle kravene i Dyrevelferdsloven. Beskrivelser og vurderinger er dels gjort for grupper av arter der det er rasjonelt og dels på artsnivå der det er nødvendig. For oversiktens skyld er dette også summarisk presentert i tabeller på artsnivå, men disse tabellene må ikke leses alene. De foreslåtte artene har til dels svært forskjellig økologi, habitatkrav og atferd, som en må kjenne til for å kunne holde dyrene forsvarlig i fangenskap.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

 • Bjarne Olai Braastad
 • Dag Dolmen
 • Janicke Nordgreen
 • Pål Sørensen
 • Rolf-Arne Ølberg
 • Knut Egil Bøe
 • Ulf Gøran Erikson
 • Brit Hjeltnes
 • Kristian Hoel
 • Stein Mortensen
 • Rolf Erik Olsen
 • Espen Rimstad
 • Olav Østerås

Institusjon(er)

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Ukjent
 • Diverse norske bedrifter og organisasjoner
 • SINTEF Ocean / Havbruk
 • Veterinærinstituttet
 • Havforskningsinstituttet

År

2011

Forlag

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Hefte nr.

2011:01

ISBN

978-82-8082-414-1

Vis denne publikasjonen hos Cristin