Til hovedinnhold
Norsk English

Dimensjonering av gang- og sykkelvegløsninger

Sammendrag

Denne rapporten oppsummerer en utredning av krav til anlegg for gående og syklende i vegnormal N200 Vegbygging. Prosjektet er gjennomført i form av et litteraturstudium. Utredninger av forenklet standard på anlegg for gående og syklende viser til at reduksjoner i overbygning vil gå ut over levetid og det totale kostnadsbildet. For å opprettholde universell utforming er det viktig at G/S-anlegg tåler å bli utsatt for trafikkbelastninger og frost gjennom hele dimensjonerings-perioden uten at det oppstår skader som reduserer fremkommeligheten. Lokale behov for tilpasset regelverk løses allerede i dag gjennom lokale vegnormer i flere regioner. Ytterligere utredningsarbeid med beregninger av reelle konstruksjoner og laster er nødvendig før større endringer i dimensjoneringssystemet for anlegg for gående og syklende kan gjennomføres.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Infrastruktur
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2022

Forlag

SINTEF Community

ISBN

978-82-14-07928-9

Vis denne publikasjonen hos Cristin