Til hovedinnhold
Norsk English

Samskaping på Lindland gård. En kvalitativ studie om brukere og samskaping mellom tjenester.

Sammendrag

Denne rapporten presenterer erfaringer fra brukere, ansatte og frivillige ved Lindland Gård, heretter også kalt LG. Gården tilbyr ulike aktiviteter, arbeidstrening, og sosialt fellesskap for demente, sårbare eldre, skoleelever med lære vansker/sosiale vansker, voksne med psykiske utfordringer og voksne med utfordringer i forhold til rus. Vektlegging av samskaping er sterkt tilstede; tilbudet skal utvikles sammen med den enkelte bruker, og det praktiseres samarbeid og fellesskapsordninger på tvers av de ulike gruppene. Dette er ment å gi positive ringvirkninger som en ellers ikke ville oppnådd ved å tilby tjenesten for gruppene separat.

Hovedspørsmålene som undersøkes i denne studien er: hvilke opplevelser har brukerne av tilbudet, samskapingen og samhandlingen på tvers av brukergrupper, og hvordan virker tilbudet inn på opplevd livskvalitet hos brukerne.

Metodene i datainnsamlingen har vært deltakende observasjon, over to dager. Dette er supplert med samtaler og ustrukturerte intervjuer med brukere, ansatte og frivillige. Vi har fått sett på nært hold de daglige aktivitetene og samhandlingen mellom brukerne, mellom brukerne og dyra, og mellom brukerne og ansatte og frivillige. I rapporten legger vi særlig vekt på å presentere det brukere og ansatte setter pris på ved tilbudet, hva de mener mangler, og hvorvidt de har merket endringer hos seg selv i trivsel og fungering i hverdagen.

Forstudiens funn viser at brukerne har både helsemessig og sosialt utbytte av å benytte tilbudet ved Lindland Gård. De fremhever ulike gevinster ved å bruke tilbudet – muligheten til fysisk arbeid, meningsfylte dager, mestring, samvær med dyr, sosialt fellesskap, og det å utvikle eller videreutvikle ferdigheter knyttet til dyrestell og gårdsarbeid. Brukerne synes også å ha godt utbytte av samskapingen og samarbeidet på tvers av gruppene. Ansattes mål om at oppgavene skal være lystbetonte og forståelige for brukerne, bidrar til at brukerne får mulighet til å kjenne på økt mestring og forbedret selvfølelse, noe som fører til bedring i opplevd livskvalitet hos den enkelte.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • UiT Norges arktiske universitet
  • SINTEF Digital / Helse

År

2022

Forlag

NTNU Open

Vis denne publikasjonen hos Cristin