Til hovedinnhold
Norsk English

Nye produksjonssystemer i havbruk - Utfordringer og muligheter

Sammendrag

Havbruksnæringen preges av stor aktivitet knyttet til innovasjon, etablering og drift av nye produksjonssystemer for lakseoppdrett. Fremtredende nye produksjonssystemer er landbaserte anlegg, flytende lukket og semi-lukkete anlegg i sjø samt anlegg designet for lokaliteter som er mer eksponert for bølger, vind og strøm. I denne rapporten presenteres muligheter og utfordringer basert på intervjuer og arbeidsmøter med aktører som kjenner de ulike systemene gjennom drift og som utstyrsleverandører. Overordnet handler mulighetene om sirkulær økonomi, fiskehelse- og
velferd, produksjon, biosikkerhet, ringvirkninger, marked og miljø. Utfordringene dreier seg om vannmiljø, teknologi, infrastruktur og energiforbruk, sirkulær økonomi, fiskehelse og -velferd, miljøbetingelser, organisatoriske faktorer, økonomi og miljø. Noen av utfordringene gjelder for flere
av systemene, mens andre er særlig knyttet til et av systemene. Aktørene er også opptatt av kriterier
for passende lokaliteter for sine system, samt en regulering som legger gode rammer for næringen fremover.

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 319647

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2022

Forlag

SINTEF Ocean AS

ISBN

978-82-14-07914-2

Vis denne publikasjonen hos Cristin