Til hovedinnhold
Norsk English

Frigjøring av sykepleierkapasitet gjennom ny ansvars-/oppgavedeling og bruk av teknologi

Sammendrag

Vi har undersøkt hvordan sykepleierkapasitet kan frigjøres gjennom ny ansvars- og oppgavedeling og bruk av teknologi i kommunale helse- og omsorgstjenester, samt i psykisk helsevern og TSB. Prosjektet består av en kunnskapsoppsummering (48 vitenskapelige artikler og 36 forskningsbaserte dokumenter), og intervjuer med sykepleiere (30 informanter). Resultatene fra kunnskapsoppsummeringen viste at oppgavedeling fra lege til sykepleier omtales mest i internasjonal litteratur. I Norge skjer oppgavedeling i liten grad systematisk og er følgelig lite gjenstand for forskning. Økt oppmerksomhet rettes mot teambaserte tjenestemodeller, og det pågår flere forsøk med tverrfaglige team i Norge med lovende resultater. Internasjonale studier antyder at teamarbeid fortsatt preges av parallelljobbing motivert av delegering av arbeidsbelastning. Bruk av spesialsykepleiere er i vekst, men det er ennå ikke en godt nok definert og kjent rolle. Bruk av ny teknologi krever god utnyttelse og tilpasning til arbeidsprosesser, samt stabil infrastruktur. Intervjustudien viste at ansvars- og oppgavedeling generelt er lite formalisert i sykehjem og hjemmetjenester. Innen psykisk helsevern og TSB oppleves ansvar og oppgaver relevante i større grad. Teamorganisering varierer og kulturbygging kreves. Ny teknologi kan virke tidsbesparende og muliggjør bedre behandling, men en rekke forutsetninger må være til stede for at teknologien skal oppleves nyttig.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 188926

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Digital / Helse
  • Universitetet i Sørøst-Norge
  • Telemarksforsking

År

2022

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2022:00211

ISBN

978-82-14-07555-7

Vis denne publikasjonen hos Cristin