Til hovedinnhold
Norsk English

CO2-fangst fra hydrogenproduksjon ved Haugaland Næringspark : rapport fra CLIMIT idéstudie "Haugaland CCS"

Sammendrag

Denne rapporten oppsummerer funn og analyse fra CLIMIT idéstudie «Haugaland CCS». Studiet har tatt utgangspunkt i hydrogenproduksjon fra naturgass med CO2-fangst ved Haugaland Næringspark, og kartlagt potensiell regional bruk av hydrogen i tillegg til stor-skala eksport. Hydrogen for avkarbonisert stålproduksjon har blitt brukt som et scenario som kan gi storskala regional hydrogenbruk. Kraftbehov for et stålverk sammen med kraftforbruk av gassreformeringsanlegg har blitt vurdert opp mot ny kraftforsyning un-der utredning. Videre har CO2-fangstvolumer relatert til størrelse på reformeringsanlegg blitt kartlagt og vurdert sammen med mulig CO2-fangst fra andre store punktutslipp i re-gionen. Til sammen gir dette et anslag på størrelsesorden av potensielle, fremtidige CO2-fangstvolumer i regionen og dermed et grunnlag for å vurdere muligheter og behov for felles infrastruktur for CO2-transport, samt behov for permanent lagring av CO2 relativ til dagens rammer av Northern Lights. Det er potensiale for fangst av CO2 utslipp i regionen som, avhengig av størrelse på et gassreformeringsanlegg for eksport og regional bruk, vil gi totale årlige fangstvolumer betydelig større enn 1.5 Mtonn/år som er rammen på Northern Lights Fase 1. Som et neste steg mot å kartlegge og analysere hvordan man best kan utnytte synergier mellom ulike anlegg i regionen er anbefales det å gjøre tekno-økonomiske CO2 verdikjedeberegninger og vurdere dette opp mot ulike faser av Nort-hern Lights og potensielle nye felt for lagring av CO2 under havbunnen i Nordsjøen.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Gassteknologi

År

2021

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

2021:01009

ISBN

978-82-14-07722-3

Vis denne publikasjonen hos Cristin