Til hovedinnhold
Norsk English

Utredning - Fremtidsmuligheter i maritime næringer - OC2019 A-120

Sammendrag

Utredningens hovedmål å kartlegge mulighetene for verdiskaping og sysselsetting innenfor maritime næringer i Norge frem mot 2050.

Innledningsvis gjøres det opp en kort status når det gjelder dagens situasjon innen maritim næring. Dernest løftes viktige teknologiområder frem, hvor det er rimelig å anta at norsk maritim næring har et naturgitt konkurransefortrinn overfor andre nasjoner. Utredningen peker også på hvilke muligheter som ligger i teknologi, samt både nye og fremvoksende næringer, som flytende havvind, CCS og havbunnsmaterialer, men også nye muligheter innenfor eksisterende næringer slik som havbruk og flerbruk av havet. Potensielle barrierer som kan være til hinder for ønsket utvikling belyses, samt hvilke "grep" som kan gjøres for å overkomme disse. Avslutningsvis gjøres det vurderinger omkring fremtidig verdiskaping og sysselsetting for de enkelte næringene (rederi, verft, tjenesteleverandører og utstyrsleverandører) frem mot 2050.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Energi og transport
  • SINTEF Ocean / Klima og miljø

År

2019

Forlag

SINTEF Ocean AS

Vis denne publikasjonen hos Cristin