Til hovedinnhold
Norsk English

Miljøkartlegging Nyset

Sammendrag

Grunnet flom i Nysetelva på senhøsten 2018 gjorde representanter fra grunneierne, Østfold Energi
(ØE) og NVE en befaring i 2019 for å vurdere konsekvensene med hensyn til endringer/gjengroing i
elveløpet og terskler i nedre del av elva. Med dette som bakgrunn ønsker ØE en oppdatert
kartlegging og vurdering av miljøforholdene i Nysetelvi via en analyse av hydrologiske forhold, samt
hydrauliske analyser for å evaluere fiskehabitat og hvordan økt vegetasjon og flomsikring påvirker
flom i vassdraget.
Resultatene indikerer svært reduserte lavvannføringer etter regulering, som i de hydrauliske
simuleringene periodevis gir tilnærmet tørre elveleier og ugunstige forhold for fisk.
Det var ingen indikasjon på at den økte vegetasjonen langs og i elveleiet påvirket flommen i 2018.
Flommen førte til mobilisering og redistribusjon av løsmasser i elven, og hadde også nok krefter til
å flytte større blokker. Vannføringen ble regnet ut til å være relativt lav, godt under vannføringen
for årsflom før regulering. En hydraulisk simulering av flommen i 1971 viste at vannet ikke gikk over
vollene på den vestlige siden av elven, men modellen indikerer at vann trenger gjennom vollene på
den østlige siden. Det vil kreve mer detaljerte studier for å komme til en konklusjon om hva som
forårsaker det.
Basert på studiene i rapporten anbefaler vi fjerning av noe av den døde vegetasjonen i og rundt
elveleiet for å forhindre flomproblematikk, samt overvåkning og muligens begrensning av
gjengroingen som finner sted i elveleiet. Modifisering, fjerning eller bygging av ytterligere terskler i
nedre del av elva virker ikke som et tiltak som kan forbedre tilstandene for fisk med det nåværende
hydrologiske regimet i elva.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ana Adeva-Bustos
  • Knut Alfredsen
  • Bendik Kristoffer Torp Hansen
  • Mahmoud Omer Mahmoud Awadallah

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

År

2021

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

2021:00197

ISBN

978-82-14-06454-4

Vis denne publikasjonen hos Cristin