Til hovedinnhold

Evaluering av Kompetanseløft 2020. Delrapport II

Evaluering av Kompetanseløft 2020. Delrapport II

Kategori
Rapport
Sammendrag
Rapporten er andre delrapport i følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020. SINTEF as, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Kommunene i Norge jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling, og søker støtte fra flere finansieringskilder. Interkommunale nettverk og oppfølging fra Fylkesmannen er viktig, og spesielt for mindre kommuner. Rapporten viser at Kompetanseløft 2020 er viktig, men trolig ikke tilstrekkelig, for å bidra til rekruttering, stabilitet og faglig kvalitet i helsetjenestene i små distriktskommuner. Kompetanseheving gjennom kortvarige kurs er enklere å realisere enn lengre utdanningsløp. Kortvarige kurs, som ABC-kurs, bør utvides til å omfatte flere temaer enn tilfellet er i dag, med tanke på at kommunene får stadig større helsefaglig ansvar for pasienter i alle aldersgrupper og med mange ulike sykdommer og helsebehov. Lederutvikling, spesielt styrking av enhetsledere, de som er nærmest praksisfeltet, er viktig. Kompetent ledelse vurderes som avgjørende for god drift, godt strategiarbeid, og er en forutsetning for rekruttering og kompetanseheving på alle nivåer. synes å være spesielt viktig. Kompetanseløft 2020 representerer et godt bidrag i arbeidet med rekruttering, kompetanseheving og styrket ledelse i kommunene. Alt i alt synes virkemidler og tiltak i Kompetanseløft 2020 å være formålstjenlige og representere et godt, men ikke tilstrekkelig, bidrag for å oppnå ønsket utvikling i tråd med intensjonene i de seks strategiene i Kompetanseløft 2020.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Helse
  • OsloMet - storbyuniversitetet
  • NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner
År
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
00383
ISBN
978-82-14-06408-7