Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av Kompetanseløft 2020. Delrapport II

Sammendrag

Rapporten er andre delrapport i følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020. SINTEF as, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Kommunene i Norge jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling, og søker støtte fra flere finansieringskilder. Interkommunale nettverk og oppfølging fra Fylkesmannen er viktig, og spesielt for mindre kommuner. Rapporten viser at Kompetanseløft 2020 er viktig, men trolig ikke tilstrekkelig, for å bidra til rekruttering, stabilitet og faglig kvalitet i helsetjenestene i små distriktskommuner. Kompetanseheving gjennom kortvarige kurs er enklere å realisere enn lengre utdanningsløp. Kortvarige kurs, som ABC-kurs, bør utvides til å omfatte flere temaer enn tilfellet er i dag, med tanke på at kommunene får stadig større helsefaglig ansvar for pasienter i alle aldersgrupper og med mange ulike sykdommer og helsebehov. Lederutvikling, spesielt styrking av enhetsledere, de som er nærmest praksisfeltet, er viktig. Kompetent ledelse vurderes som avgjørende for god drift, godt strategiarbeid, og er en forutsetning for rekruttering og kompetanseheving på alle nivåer. synes å være spesielt viktig. Kompetanseløft 2020 representerer et godt bidrag i arbeidet med rekruttering, kompetanseheving og styrket ledelse i kommunene. Alt i alt synes virkemidler og tiltak i Kompetanseløft 2020 å være formålstjenlige og representere et godt, men ikke tilstrekkelig, bidrag for å oppnå ønsket utvikling i tråd med intensjonene i de seks strategiene i Kompetanseløft 2020.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

 • Lisbet Grut
 • Jan Wilhelm Lippestad
 • Lars Chr. Monkerud
 • Hilde Hatleskog Zeiner
 • Kjersti Nesje
 • Dorothy Sutherland Olsen
 • Per Olaf Aamodt

Institusjon(er)

 • SINTEF Digital / Helse
 • OsloMet - storbyuniversitetet
 • NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
 • Diverse norske bedrifter og organisasjoner

År

2020

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2020:00383

ISBN

978-82-14-06408-7

Vis denne publikasjonen hos Cristin