Til hovedinnhold
Norsk English

Implementering av diagnosespesifikke anbefalinger for sykmelding. En kvalitativ følgeevaluering

Sammendrag

Rapporten formidler resultater fra en kvalitativ følgeevaluering av innføring av diagnosespesifikke
anbefalinger for sykmeldere. For å styrke implementeringen valgte oppdragsgiver 3 tilby en gruppe
fastleger et kurs med oppfølging. Rapporten bygger på datainnsamling fra kursdeltagerne.
Beslutning om sykmelding, -lengde og -grad tas ut fra mange elementer, hvorav diagnose er ett av
dem. Diagnosespesifikke anbefalinger fungerer best der diagnosen er enkel og avklart, og det ikke
er spørsmål om langvarig sykmelding. Dette er situasjoner der det er minst behov for faglig støtte.
Derimot er det behov for faglig støtte i beslutninger om komplekse problemstillinger, men der gir
anbefalingene lite faglig støtte. Deltagerne legger vekt på gradert framfor full sykmelding, noe som også er i tråd med anbefalingene. Anbefalingene kan bidra til å forenkle dialogen med pasienten ved å vise hva som er gjengs forventning om sykmeldingslengde, og som et oppslagsverk der sykmelder har liten eller ingen erfaringer med diagnosen. Deltagerne har i liten grad kontakt med arbeidsgiver ut over det som skrives i sykmeldingsblanketten. Taushetsplikt og lojalitet til pasienten er bestemmende for kontakten. Statistikkportal for sykmelder er nyttig for å sammenligne seg med andre og diskutere sykmeldingspraksis med kolleger. Når det gjelder områder der anbefalingene kan være nyttige, trakk deltagerne fram tre forhold:
1. som et oppslagsverk når sykmelder er usikker, for eksempel hvis sykmelder ikke har
erfaring med eller kunnskaper om diagnosen.
2. i kommunikasjonen med pasienten for å oppnå enighet om hva som bør være lengde og
grad på sykmeldingen.

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Helsedirektoratet / 14-5998
  • NAV / 14-5998

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2019

Forlag

SINTEF Digital

Hefte nr.

2019:00555

ISBN

978-82-14-06321-9

Vis denne publikasjonen hos Cristin