Til hovedinnhold

Evaluering av Kompetanseløft 2020 Delrapport I, del II

Evaluering av Kompetanseløft 2020 Delrapport I, del II

Kategori
Rapport
Sammendrag
Rapporten er del li av første del av følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020
(K2020}. Forskningsinstituttene SINTEF AS, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Rapporten
presenterer funn fra intervjuer med et lite utvalg nøkkelaktører. Intervjuene viser at kommunene
lager oversikter over behov i egen kommune, og planarbeid ligger som grunnlag for
utviklingsarbeidet. Virkemidler og tiltak i K2020 gir tilskudd til utdanninger på mange nivå. Mange
av tilskuddene svarer på kommunenes behov og stimulerer faglig utvikling. Midler til høyere- og
videre utdanning er klart viktigst for kommunene, og bør få større plass i den videre strategien.
Brukermedvirkning i tjenesteutviklingen blir i liten grad ivaretatt ifølge brukerinformantene. Det
synes å være enighet om at økt kompetanse gir økt kvalitet i tjenesten. Mange utenforliggende
forhold spiller inn for at kommunene skal nyttiggjøre seg midlene. Jo lengre avstand til FoUinstitusjoner,
jo vanskeligere å nytte utdanningstilbud. Rammebetingelsene for utdanningsinstitusjonens
studietilbud ser også ut til å ha betydning for tilbudet. Det synes å være enighet om
at strukturer som stimulerer kommunikasjon og deltagelse i nettverk gir økt kvalitet i tjenesten.
Kontakt og kommunikasjon med hhv. fylkesmann og andre kommuner i egen region er viktig.
Utfordringer: K2020 stimulerer i liten grad kommunene til å sette av egne midler til
utviklingsarbeid. Det er uklart om K2020 fører til nytenkning og nyskaping i helse- omsorgssektoren.
Det er vanskelig å si noe om hvorvidt K2020 i seg selv stimulerer tverrfaglig og tverretatlig
samarbeid, noe som fremheves som avgjørende for at kommunene skal utvikle tjenester som
møter framtidige helse- og omsorgsutfordringer. Det bør komme tydeligere fram hvordan
strategiene i K2020 er knyttet til eller grenser mot andre store offentlige satsinger som er innrettet
mot å utvikle kommunal helsesektor.
Oppdragsgiver: Helsedirektoratet
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102014768
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Helse
  • NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
  • OsloMet - storbyuniversitetet
År
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
2019:00317
ISBN
978-82-14-06828-3