Til hovedinnhold
Norsk English

Den norske fiskeflåten - HMS - status pr. 2010

Sammendrag

Oppdraget for denne statusrapporten ble gitt av Sjøfartsdirektoratet i form av et spesifisert notat datert
31-03-09 med undertittel/mandat: "En beskrivelse og vurdering av situasjonen i fiskeflåten anno 2009.
D.v.s. fiskeflåtens størrelse, sysselsetting, HMS-forhold og ulykkesdata, sikkerhetsopplæring m.m."
Det er i rapporten laget en sammenstilling som beskriver norsk fiske og fangst med fokus på den norske
fiskeflåten, ulike typer fiskerier, konsesjonsgrupper, utvikling i antall yrkesfiskere, ulike flåtegrupper,
driftsformer og driftsgrupper samt eksempler på diverse fangstdata for noen utvalgte år. Hoveddelen av
disse sammenstillinger er basert på tabeller hentet fra Fiskeridirektoratets tilgjengelige baser/registrere.
En kortfattet presentasjon gir en sammenlikning av registrerte personulykker og ulykkesfrekvens (risiko)
i fiske og fangst for siste den 10-årsperioden 2000 -2009 sammenliknet med tre andre utvalgte næringer.
Det er også foretatt en presentasjon av de siste oppdaterte data for registrerte dødsulykker blant norske
yrkesfiskere for 20-årsperioden 1990 - 2009. Disse statistikker er basert på informasjon fra ulike kilder.
Videre er det foretatt en presentasjon av utarbeidet statistikk for alle registrerte personulykker for den
siste 10-årsperioden 2000 - 2009 basert på sjøfartsdirektoratets datamateriale.
Til slutt er det foretatt en oppsummering av resultater fra noen utvalgte SINTEF-rapporter som er blitt utarbeidet i forskningsprosjekter innenfor HMS i fiskeflåten - ulike fartøygrupper - de siste 4 - 6 årene.
Forhold ved og eventuell status for sikkerhetsopplæringen for norske fiskere er ikke blitt behandlet i denne rapporten, da det trengs betydelig større ressurser for å foreta en slik faglig gjennomgang.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Halvard Laurits Aasjord

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2010

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

Vis denne publikasjonen hos Cristin