Til hovedinnhold

Flystøysoner etter T-1442/2016 for landingsplass ved NLSH Vesterålen

Flystøysoner etter T-1442/2016 for landingsplass ved NLSH Vesterålen

Kategori
Rapport
Sammendrag
Det er utarbeidet støysonekart i hht. Klima- og miljødepartementets retningslinje T- 1442/2016 for helikopterlandingsplassen ved Nordlandssykehuset Vesterålen i
Stokmarknes. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse fra fly- og helikopteraktivitet. Beregningene viser at det er ingen bygninger med støyømfintlig bruksformål innenfor støysonene relatert til retningslinjen, og også innenfor kartleggingsgrensene for flystøy relatert til Forurensingsforskriften'
Oppdragsgiver: Safetec Nordic AS
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102017007
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
År
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
2017:00619
ISBN
978-82-14-06736-1