Til hovedinnhold
Norsk English

Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge: Utredning som grunnlag for NOU om klimatilpassing

Sammendrag

Denne rapporten presenterer en overordnet klima- og sårbarhetsanalyse for Norge, utført etter oppgrag fra Statens
bygningstekniske etat som grunnlag for Klimatilpasningsutvalget og deres arbeid med en ny Norsk Offentlig
Utredning (NOU) om klimatilpasning.
Hovedtrenden for klimaendringene fram mot år 2100 er et varmere, våtere og villere klima. Dette vil kunne få
dramatiske konsekvenser for bygningsmassen dersom det ikke gjennomføres grundigere sårbarhetsanalyser og
iverksettes tiltak for å møte utfordringene. I denne rapporten har vi gjennomført en overordnet vurdering av
konsekvenser av klimaendringer (gitt et klimascenario for perioden 2071-2100) og anbefalte tiltak for å redusere
mulige konsekvenser for følgende parametere; Råteskader, årsmiddeltemperatur, graddagstall, snølast, våt
vinternedbør, sesongnedbør, vind, slagregn, frostskader, frostmengder, permafrost, flom og havnivåstigning. Risiko
for råteskader er brukt som case for å vise hvilke data som er mulig å hente ut for de ulike parameterne. Her finnes
relativt gode tall på fylkesnivå.
For de andre parameterne har vi funnet landsdekkende tall koblet mot enkelte fylker. Når det gjelder skred, flom og
havnivåstigning har vi benyttet nøkkeltall fra andre kilder og i tillegg gitt anbefalinger for tiltak og videre
utredninger.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Cecilie Flyen
  • Anders-Johan Almås
  • Hans Olav Hygen
  • Igor Sartori

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Meteorologisk institutt

År

2010

Forlag

SINTEF Byggforsk

Hefte nr.

3B0325

Vis denne publikasjonen hos Cristin