Til hovedinnhold

Trafikksikkerhet og fragmenterings-effekter i forbindelse med riks- og fylkesvegnettet. Forslag til etterundersøkelser av viltrelaterte tiltak utført av Statens vegvesen

Trafikksikkerhet og fragmenterings-effekter i forbindelse med riks- og fylkesvegnettet. Forslag til etterundersøkelser av viltrelaterte tiltak utført av Statens vegvesen

Kategori
Rapport
Sammendrag
Veger er i dag en viktig del av våre omgivelser og preger vår kulturelle forståelse. Imidlertid har det i de siste desennier blitt økt fokus på de negative effektene som vegsystemer medfører. Tungtransport og private biler har i dag en betydelig påvirkning på miljøet i form av støy, for-urensing, trafikkulykker, fragmentering av dyrs leveområder og økologiprosessforstyrrelser. Statens vegvesen har på grunn av dette gjennomført en rekke typer av vilttiltak langs vegnettet i de siste 10–15 årene. Noen av disse tiltakene er kostbare (5–15 mill kr), for eksempel over- og underganger for vilt, og flere av dem krever tilsyn og vedlikehold. Imidlertid er virkningen av disse tiltakene kun sporadisk undersøkt. Statens vegvesen Vegdirektoratet ønsker derfor å evaluere et utvalg av disse tiltakene for å finne ut hvorvidt de fungerer etter intensjonene, og for finne fram til de mest kostnadsoptimale løsningene.
Hensikten med dette prosjektet har vært: 1) få en oversikt over aktuelle vilttiltak tilknyttet riks- og fylkesvegnettet i Norge; 2) utarbeide forslag til tiltak som skal inngå i etterundersøkelsene; 3) hente inn nødvendig bakgrunnsinformasjon om utvalgte tiltak; og 4) gi en metodebeskrivelse av utvalgte tiltak. I tilegg har vi beskrevet hvordan evalueringene kan integreres med pågående forskning/undersøkelser og hvordan studenter fra ulike studietrinn kan involveres.
For å få en oversikt over eksisterende vilttiltak som er utført i distriktene har vi anvendt to til-nærminger. Flere søk er blitt gjort i nasjonal vegdatabank (NVDB) for å få ut informasjon som er registrert vedrørende vilttiltak. Ettersom denne basen ikke er fullstendig, ble det i tillegg sendt ut et spørreskjema til alle distriktskontorene hvor det ble spurt etter utførte tiltak, en per-sonlig vurdering av effekten av ulike tiltak, hvorvidt evalueringer var utført og hvilke tiltak de mente ville bli aktuelle i framtiden (vedlegg 1). Oversikten over utførte tiltak, fordelt mellom tra-fikksikkerhets- og defragmenteringsrelaterte tiltak, er presentert i vedlegg 2.
Utvalgte tiltak er basert på oversikten av tiltak langs vegnettet og vektet etter formålstjenelig-het, artsgruppe, konfliktnivå, anvendbarhet og kostnadseffektivitet. Følgende tiltak anbefales for en videre evaluering: 1) Trafikksikkerhetstiltak: Siktrydding, viltgjerder, foring av hjortevilt, skilting, midtdelere og informasjon. 2) Defragmenteringstiltak: Kombinerte overganger for vilt/landbruk/friluftsliv, kombinerte underganger for vilt/landbruk/friluftsliv, større overganger for vilt, nedtaking av brøytekanter, kulverter/rør (vannledere) med repos/naturlig elvebredde, samt viltsluser og belysning/detektorer. I forslaget er metodiske tilnærminger, analyseforslag og hy-poteser beskrevet for de utvalgte tiltakene. Mulighetene for å innlemme studenter på ulike stu-dietrinn, inklusive doktorgradsnivå, er vektlagt og beskrevet i henhold til hvilke studienivå de enkelte tiltaksevalueringene høver for. Videre fremheves viktigheten av å opprette en god sy-nergi med allerede pågående prosjekter for å sikre datatilgangen, samt optimalisere kvaliteten og kostnadseffektiviteten. Dette gjelder spesielt der man er avhengig av kontinuerlige og presi-se GPS-dyreposisjoner, eventuelt DNA-materiale, for å oppnå en god evaluering av problem-stillingen.
trafikksikkerhet, defragmentering, fragmentering, etterundersøkelse, vilttiltak, skilting, viltgjerder, midtdelere, siktrydding, foring, viltsluser, overganger, underganger, NVDB, fallviltregisteret, hjorteviltregisteret, Traffic safety, defragmentation, fragmentation, evaluation, miti-gation measures, road signs, wildlife fences, guard rails, road verge clearing, supplemental feeding, wildlife sluices, overpas-ses, underpasses, NVDB, wildlife-traffic accidents register, deer register
Oppdragsgiver
  • Andre / Statens vegvesen
  • Andre / VEGDIREKTORATET
  • Andre / STATENS VEGVESEN
  • Andre / Vegdirektoratet
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Roelof Frans May
  • Sigbjørn Stokke
  • Kristian Sakshaug
Institusjon(er)
  • Norsk institutt for naturforskning
  • SINTEF Digital
År
Forlag
Norsk institutt for naturforskning
Hefte nr.
276
ISBN
978-82-426-1838-2