Til hovedinnhold
Norsk English

Omgjøring av vedtak i NAV og Trygderetten

Sammendrag

Rapporten presenterer resultatene fra et forskningsprosjekt som har kartlagt årsakene til at Nav og Trygderetten omgjør vedtak om økonomiske ytelser, etter at brukerne har påklaget dem. Rapporten konkluderer blant annet med at Nav må jobbe enda mer systematisk for å innhente all nødvendig dokumentasjon – så tidlig som mulig i forløpet, og at gode og individuelt begrunnede vedtaksbrev er en nøkkel for å forebygge klager og omgjøring. Rapporten drøfter også mulige gevinster av en tidligere avklaring og koordinering av praksis mellom Nav Forvaltning og Nav-kontorene, som ledd i å forebygge klage og omgjøring. Videre drøftes potensielle effekter av en tettere dialog mellom Nav Forvalting og Nav Klageinstans, for økt gjensidig erfaringsutveksling og læring. Basert på resultatene presenteres en rekke forslag for hva Nav kan gjøre annerledes, for å unngå noe av den klagesaksbehandling og omgjøring av vedtak som etaten bruker tid og ressurser på i dag.
Prosjektet baserer seg på en bred datainnsamling, både kvantitativ og kvalitativ: Gjennomgang av tidligere forskning, kvalitetsrapporter og analyser, analyser av saksstatistikk utlevert av Arbeids- og velferdsdirektoratet, analyser av saksstatistikk utlevert fra Trygderetten, en elektronisk kartlegging i Nav Forvaltning, og kvalitative intervjuer i Nav Forvaltning, Nav Klageinstans og Trygderetten. I tillegg ble det gjennomført møter med styringsenhetene for begge nivåene i Nav.

Oppdragsgiver: Arbeids- og velferdsdirektoratet
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2016

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A27675

ISBN

9788214060386

Vis denne publikasjonen hos Cristin