Til hovedinnhold
Norsk English

Føre-var, etter-snar eller på-stedet-hvil? Hvordan vurdere kostnader ved forebygging opp mot gjenoppbygging av fysisk infrastruktur ved naturskade og klimaendringer?

Sammendrag

Rapporten drøfter i hvilken grad og på hvilken måte offentlige myndigheter vurderer det å ta kostnader
til gjenoppbygging av offentlig fysisk infrastruktur (vann og avløp, veier, bygninger og havneanlegg)
etter værrelaterte naturskadehendelser opp mot det å gjennomføre forebyggende tiltak. En generell
erfaring er at kommunene i langt mindre grad enn staten opplever å ha økonomiske rammer til å
investere i forebyggingstiltak etter at naturskadehendelser har rammet offentlig infrastruktur. Ofte
velger man bare å gjenoppbygge til tilstanden som var før naturskadehendelsen inntraff. Rapporten
drøfter en rekke forhold som er med å forklare dette forholdet og peker på tiltak for å styrke
kommunenes og statens arbeid med å tilpasse offentlig infrastruktur til konsekvensene av forventede
klimaendringer. Den viktigste barrieren er manglende vilje til å sette av tilstrekkelige ressurser til
forebygging. Rapporten angir også en metode for å vurdere kostnader til forebygging opp mot det å
fortsette å ta gjenoppbyggingskostnader.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Carlo Aall
  • Marta Baltruszewicz
  • Kyrre Groven
  • Anders-Johan Almås

Institusjon(er)

  • Vestlandsforsking
  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner

År

2015

Forlag

Vestlandsforsking

ISBN

978-82-428-0355-9

Vis denne publikasjonen hos Cristin