Til hovedinnhold
Norsk English

Smarttelefonapplikasjoner som hjelpemiddel til håndtering av egne legemidler – opplevd nytteverdi og behov knyttet til brukskvalitet

Sammendrag

Hensikt
Hensikten med studien var å ­undersøke hvordan kronisk syke pasienter ­opplevde å bruke en smarttelefonapplikasjon som hjelpemiddel for å håndtere egne legemidler.

Materiale og metode
Det ble gjennomført 9 ­semistrukturerte dybdeintervjuer med pasienter som hadde brukt en av to ulike smart­telefonapplikasjoner i minst to uker. Intervjuene ble tatt opp på lydbånd og transkribert. Systematisk tekstkondensering ble brukt som analysemetode.

Resultater
Pasientene opplevde at applikasjonene hjalp dem å huske å ta medisinen, og flere beskrev at en slik applikasjon var nyttig for å holde oversikten over ­legemiddelbruken. Særlig ­pasienter som stod på tidskritiske legemidler og pasienter som ikke hadde ­etablerte rutiner for legemiddelbruken sin, ­rapporterte slik nytteverdi. Det ble identifisert ønsker om individuelt ­tilpassede løsninger blant annet vedrørende alarmlyd og -styrke, samt fleksibilitet knyttet til påminnelser og registrering av faktisk legemiddelbruk.

Konklusjon
En smarttelefonapplikasjon kan være et nyttig hjelpemiddel for å huske å ta legemidler, monitorere egen ­lege­middelbruk, samt å få oversikt over og informasjon om egne resepter og ­legemidler. Brukskvaliteten av slike applikasjoner har imidlertid stor betydning for bruk og opplevd nytteverdi.

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Anne Lise Sagen Major
  • Anita Das

Institusjon(er)

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
  • SINTEF Digital / Helse

År

2016

Publisert i

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

ISSN

0029-1935

Årgang

124

Hefte nr.

6

Side(r)

34 - 37

Vis denne publikasjonen hos Cristin