Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442 for Trondheim lufthavn, Værnes

Sammendrag

STF90 A06024
Denne rapport viser grunnlag for – og resultater fra beregninger av nye støysoner for Trondheim lufthavn, Værnes etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Beregningene er utført med dataprogrammet NORTIM, som er utviklet ved SINTEF.
Grunnlaget for beregningene av nytt støysonekart er i stor grad likt det som ble benyttet sist og presentert i SINTEF rapport STF40 F99059 fra november 1999. Det er noen små endringer i flymønsteret siden den gang, men de største forskjellene ligger i trafikkmengden og flyparken. Det beregnes fortsatt for et gjennomsnittsdøgn, men i grunnlaget inngår trafikken for et helt år. Utskifting av flyparken, særlig for det største norske sivile ruteflyselskapet, har også stor betydning for det totale støynivå.
Beregningene er utført for dagens situasjon og for en prognose for 2015. I tillegg er det vist resultater for en trafikkutvikling helt fram til 2050. I prognosene er det ikke tatt hensyn til at det kan komme en ytterligere reduksjon i støynivå fra sivile jetfly.
Det nye støysonekartet etter T-1442 dimensjoneres av prognosesituasjonen for 2015. Støysonekartet strekker seg ikke utenfor Stjørdal kommune. Rapporten viser også resultater for strategisk støykartlegging i henhold til forurensningsforskriften.

Oppdragsgiver Avinor AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E245

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2006

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A27

ISBN

82-14-02848-5

Vis denne publikasjonen hos Cristin