Til hovedinnhold

Ekstra aggregat i Trollheim kraftverk.Konsekvensvurdering for fisk på lakseførende strekning av Surna

Ekstra aggregat i Trollheim kraftverk.Konsekvensvurdering for fisk på lakseførende strekning av Surna

Kategori
Rapport
Sammendrag
Formålet med denne konsekvensutredningen er å belyse hvordan fiskesamfunnet i laksefø-rende deler av Surnavassdraget vil påvirkes av en eventuell installasjon av et ekstra aggre-gat i Trollheim kraftverk. I analysene er det lagt hovedvekt på bestandene av sjøvandrende laksefisk. Verdivurderingene er basert på årlige fiskebiologiske undersøkelser i Surnavass-draget i perioden 2002 - 2014, samt generell kunnskap om status for og livshistorie til laks, sjøaure, ål, trepigget stingsild og skrubbe. Utredningene av påvirkning er hovedsakelig ba-sert på simuleringer og vurderinger av endringer i hydrologiske forhold som vannføring og vanntemperatur. Konsekvensen av installering av ekstra aggregat i Trollheim kraftverk er beregnet som et produkt av naturverdi og påvirkning i tråd med vanlig metodikk for konse-kvensvurdering.
Laksebestanden i Surna er vurdert å ha svært stor nasjonal verdi, siden Surna er ett av 51 nasjonale laksevassdrag med et spesielt beskyttelsesregime. I de senere år har bestanden av sjøaure i Surna gått tilbake, men historisk sett har bestanden av sjøaure i Surna hatt stor verdi både regionalt og nasjonalt. Verdien av forekomstene av ål, trepigget stingsild og skrubbe er mer usikker enn verdien av laksefiskene, og det har derfor vært behov for en mer skjønnsmessig fastsetting av disse naturverdiene.
vanntemperatur, vannføring, hydrologiske endringer,laks og sjøaure, effektkjøring, Trollheimkraftverk, vassdragsregulering, Surnavassdraget, ungfiskproduksjon,
Surnadal i Møre og Romsdal
Oppdragsgiver
  • Andre / STATKRAFT ENERGI AS
  • Andre / Statkraft Energi AS
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Ola Ugedal
  • Gunnbjørn Bremset
  • Torbjørn Forseth
  • Eli Kvingedal
  • Hans-Petter Fjeldstad
  • Håkon Sundt
Institusjon(er)
  • Norsk institutt for naturforskning
  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
År
Forlag
Norsk institutt for naturforskning
Årgang
1099
Hefte nr.
1099
ISBN
978-82-426-2719-3