Til hovedinnhold
Norsk English

Opprusting og utvidelse av Reinforsen kraftverk i Ranaelva : konsekvenser for vandring hos anadrom laksefisk forbi Reinforsen og forslag til tiltak for å sikre vandring

Sammendrag

Prosjektets formål har vært å vurdere konsekvensene av en opprusting av Reinforsen Kraftverk på vandring hos anadrom laksefisk forbi Reinforsen i Ranaelva, samt å foreslå tiltak mot uheldige konsekvenser. To alternative kraftverksalternativ har vært vurdert: 1) En ny kraftstasjon tilsvarende dagens og 2) en ny kraftstasjon med noe større slukeevne, energiproduksjon, og med en ny utforming av utløpet. Alternativene har vært vurdert ut fra at dagens laksetrapp enten restaureres eller flyttes til samme side av elva som kraftverket. Med opprusting av kraftverket tilsvarende dagens utforming vil det spesielt være problemer knyttet til utløpskanalen som i dag tiltrekker seg fisk og antakelig både forsinker og hindrer oppvandring forbi fossen. Alternativ 2 vil i stor grad bøte på dette problemet ved at utløpet flyttes ut mot fossefoten. Her anbefales det at utløpet flyttes så nær inngangen til laksetrappa som mulig, enten dagens trapp blir restaurert eller at den flyttes til motsatt side. Det foreslås at utløpsåpningen forsynes med en varegrind med spalteåpning 3-4 cm slik at fisk ikke kan gå inn, alternativt at åpningen rettes oppover, slik at den skaper en oppvelling som fisken ikke foretrekker som vandringskorridor. I tillegg foreslås at det alltid bør gå en vannføring på 2-3 m3/s i fossen for å lokke til seg fisk til inngangen av den eksisterende laksetrappa.

Inntaket til kraftverket på oversiden av dammen bør forsynes med en fiskesperre som hindrer nedvandrende smolt og vinterstøing i å vandre ned gjennom turbinene. I tillegg bør det etableres en alternativ nedvandringsrute for fisk umiddelbart til side for denne fiskesperra.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Hans-Petter Fjeldstad
  • Morten Kraabøl

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
  • Norsk institutt for naturforskning

År

2016

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

TR A7554

ISBN

978-82-594-3652-8

Vis denne publikasjonen hos Cristin