Til hovedinnhold
Norsk English

Karakterisering av avløpsvann fra norske landbaserte settefiskanlegg

Sammendrag

Kunnskap om vannkvalitet i utslippsvann fra settefiskproduksjon er viktig for forvaltning, forskning, oppdrettsaktører og utstyrsleverandører. Dette er viktig for tilpasning av eventuelle rensekrav, og for valg av løsning for avløpsbehandling. Karakterisering av avløpsvann er foretatt utfra en undersøkelse blant 15 settefiskbedrifter i 2013 (28 vannprøver). Avløpsvannet
er vurdert fra uttak av stikkprøver tatt under en periode med antatt høyeste belastning,med prøvepunkt før og etter eventuelt avløpsfilter.

Dataene ble delt to hovedgrupper; (1) før filtrering (n=18), (2) etter filtrering (n=10). De analyserte nivå av vannkvalitet før filter var; biologisk oksygenforbruk (BOF5, 4,47 ± 2,3 mg/l), kjemisk oksygenforbruk (KOF, 7,94 ± 3,83 mg/l), suspendert stoff (SS, 6,28 ± ,.08 mg/l), total organisk karbon (TOC, 5,48 ± 2,49 mg/l), total fosfor (tot-P, 0,23 ± 0,20 mg/l), total nitrogen (tot-N,
2,58 ± 2,55 mg/l), person ekvivalenter (pe, 3 498 ± 2 876). De analyserte nivå av vannkvalitet etter filter var; oksygenforbruk (BOF5, 3,08 ± 1,70 mg/l), kjemisk oksygenforbruk (KOF, 6.05 ± 3.15 mg/l), suspendert stoff (SS, 5,10 ± 3.58 mg/l), total organisk karbon (TOC, 4.50 ± 1.63 mg/l), total fosfor (tot-P, 0,27 ± 0.30 mg/l), total nitrogen (tot-N, 2,80 ± 3,42 mg/l), person ekvivalenter
(pe, 2 927 ± 3 450). BOF5, SS verdiene både før og etter filtrering ligger godt under konsentrasjonskravet i primærrensing i § 14.2 i forurensingsforskriften. Med unntak av tot-P og tot-N var alle verdier lavere etter filtrering enn før filtrering, men med unntak av BOF5 var ingen av forskjellene signifikante. Den prosentuelle nedgangen mellom før og etter filterverdier var 31 % for BOF5, 24 % for KOF, 19 % for SS, 18 % for TOC og 16 % for pe. Dette ligger langt unna et alternativt prosentuelt rensekrav i § 14.2 i forurensingsforskriften og man bør vurdere om dette er et egnet rensekrav for settefiskanlegg. Resultatene bekrefter nivåene for de få og til nå spredt rapporterte avløpsvannkvaliteter fra norske settefiskanlegg.Det typiske settefiskavløpet må karakteriseres som sterkt fortynnet og rensing med sildukfilter synes å ha en begrenset reduserende effekt på sammensetning av avløpet. BOF5 synes å være den parameter som gav tydeligst utslag av filtrering i vårt datasett.

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Trond Waldemar Rosten

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2015

Publisert i

Vann

ISSN

0042-2592

Årgang

3

Side(r)

267 - 277

Vis denne publikasjonen hos Cristin