Til hovedinnhold
Norsk English

Lekkasje ifm kabeloperasjoner. Tekniske og operasjonelle forholds betydning for lekkasjer med storulykkespotensiale

Sammendrag

Rapporten beskriver tekniske og operasjonelle risikoforhold knyttet ti1 kabeloperasjoner. Kunnskap om disse forhold bidrar til at oljeindustrien kan forbedre sin planlegging og gjennomføring avkabeloperasjoner og andre brønnintervensjoner, slik at lekkasjer og mulige storulykker unngås. Etoverordnet mål er å bidra til reduksjon i antall hydrokarbonlekkasjer gjennom sikrere kabeloperasjoner og andre brønnintervensjoner. Dette er spesielt viktig sett i lys av forlenget levetid, økt brønnvedlikehold og dermed økt antall kabeloperasjoner.Ved gjennomgang av uønskede hendelser (i hovedsak lekkasjer av hydrokarboner) vedkabeloperasjoner er det avdekket at forutsetningene for en sikker kabeloperasjon legges iplanleggingsfasen og at analyse og forståelse av risikoen ved hver enkelt fase av en kabeloperasjon er viktig.På bakgrunn av de gjennomgåtte hendelsene, oppgaveanalyse av kabeloperasjoner og samtaler med personell med kunnskap om kabeloperasjoner, er det utarbeidet et sett med lekkasjescenarier.Lekkasjescenariene inneholder initierende hendelser som reflekterer ulike årsaker til lekkasjer og fysiske og ikke-fysiske barrierer som skal forhindre at lekkasjer inntreffer. I tillegg ti1 de fysiske barrierene (primære og sekundære brønnbarrierer), viser prosjektet at operasjonelle barrierer som for eksempel verifikasjon av trykkløst system og lekkasjetest av utstyr er viktige barrierer for å forhindre lekkasjer.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Snorre Sklet
  • Trygve Steiro

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

STF50 A05177

ISBN

8214037247

Vis denne publikasjonen hos Cristin