Til hovedinnhold
Norsk English

Optimal Klippfisktørking

Sammendrag

Målet med prosjektet er å innhente tørketekniske - og teknologiske data for å fastlegge optimale tørkeforhold ved produksjon av klippfisk. Optimale tørkeforhold skal sikre jevn tørrhet ut av tørka, økt produktivitet og redusert energi- og driftskostnader ved produksjon av klippfisk. Måleresultatene skal danne grunnlaget for valg av kjøreplan og fastsettelse av tørketid for gitt råstoff og fiskestørrelse. Lufttemperatur, luftfuktighet og lufthastighet i tørka, samt råstoff og saltmodning, påvirker tørkehastigheten på ulike måter og målet er å finne hvor stor betydning disse parametrene utgjør. I prosjektperioden er det blitt utført tørkeforsøk på saltfisk av alaskatorsk (Gadus macrocephalus), torsk (Gadus morhua) og sei (Pollachius virens) i en laboratorieskala tunneltørke Rapporten belyser betydningen av (a) ettertørking på lager, (b) økt snittflate og (c) ulik saltmodning. Resultatene viser at lufthastigheten har liten betydning for tørkehastigheten etter at overflatevannet er fjernet fra produktet, mens luftfuktigheten spiller inn til en viss grad. Dette gir mulighet for endret tørkeregime og redusert energi- og driftskostnader ved at fisk kan ettertørkes i egne lagre eller ved å senke lufthastigheten etter 1 døgn.  Størrelse og overflate har stor betydning for tørkehastigheten, og en ser at små fisk tørker betydelig raskere enn stor fisk. Fisk på rundt 1,5 kg tørker ned til et vanninnhold på 52 % etter ca 50 timer, mens tilsvarende fisk på 4,5 kg trenger rundt 75 timer når en tørker ved 22 ºC og 40 % RH. Ved å øke tørkeflaten viser målinger en økning i vekttap på 2,5 % for små fisk (1,5 kg) etter 2 dagers tørking. Sluttvanninnholdet i fisk som var modnet i saltlake i 24 dager før tørking hadde ett sluttvanninnhold på 49,9 % (± 1,9) etter 3 dagers tørking. Tilsvarende var vanninnholdet 55,3 % (± 0,6) etter 3 dagers tørking for fisk modnet i 7 dager i saltlake

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Gassteknologi
  • SINTEF Energi AS / Termisk energi
  • SINTEF Energi AS

År

2008

Forlag

Teknisk rapport (SINTEF Energiforskning)

Hefte nr.

TR A6770

ISBN

9788259433893

Vis denne publikasjonen hos Cristin