Til hovedinnhold
Norsk English

Etterkantundersøkelser Green Ålesund

Sammendrag

Tidligere STF66 F02013I forbindelse med oljesøl i strandsonen etter skipet ”Green Ålesund”s forlis utenfor Bleivika i Haugesund kommune, Rogaland er det foretatt strandsoneundersøkelser på lokaliteten og en referanselokalitet i Stemmevika litt lengre nord. På begge lokaliteter ble både sprutsone og littoralsone undersøkt, både på svaberg og i rullesteinsfelt. I Bleivika omfattet svabergundersøkelsen i littoralsonen både et sanert og et usanert felt, mens rullesteinsfeltet var usanert. Undersøkelser  ble foretatt i februar, mai og august 2001. I sprutsonen ble det ikke registrert endringer i som følge av påvirkning fra oljesøl i rullesteinsfeltet gjennom undersøkelsesperioden. På det usanerte svabergfeltet ble det registrert døde organismer og bortfall av arter som følge av oljepåvirkning. På det sanerte svabergfeltet ble det ikke registrert vesentlige endringer. I fjæresonen hadde rullesteinsfjæra tydelige effekter av oljeforurensning allerede i februar. Dette ble enda tydeligere ut gjennom sesongen med sterkt reduserte algebestander og bortfall av fjærerurpopulasjonen uten at nyetableringer fant sted i løpet av sommeren. Det usanerte svabergfeltet i fjæresonen hadde tydelige effekter av oljeforurensning allerede i februar. Utover våren og sommeren døde bestandene av alger og fjærerur nesten ut, uten at nyetableringer fant sted. Det sanerte svabergfeltet hadde tydelige effekter av oljeforurensning allerede i februar før saneringen som fant sted i april. Utover våren og sommeren holdt algebestandene seg relativt stabile, mens bestanden av fjærerur nesten falt bort. Det var relativt flere bevegelige organismer i rutene på det sanerte svabergfeltet i forhold til de usanerte med svaberg og rullestein. Resultatene og multivariate analyser tyder på at saneringen har hatt en dempende virkning på effektene av oljesølet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Øystein Stokland
  • Thyra Solem
  • Dag Altin
  • Alf Glein Melbye

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Klima og miljø

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214046229

Vis denne publikasjonen hos Cristin