Til hovedinnhold
Norsk English

Effektberegning av veg- og trafikktiltak. Brukerveiledning EFFEKT 6

Sammendrag

EFFEKT er et verktøy for samfunnsøkonomiske nytte-kostnadsanalyser av veg- og trafikktiltak. Beregningsprinsipper og metodikk er direkte knyttet til Statens vegvesens Håndbok 140 om Konsekvensanalyser, slik at EFFEKT utgjør hovedverktøydelen av denne.EFFEKT brukes primært i overordnet planlegging, gjennom alt fra analyse av enkeltprosjekter til arbeid med Nasjonal transportrplan (NTP), rutevise planer og kommunedelplaner. Resultatene fra EFFEKT er brukt både i det faglige planarbeidet og i senere vurderinger og prioriteringer, som grunnlag for valg av løsning eller alternativ, eller for prioritering mellom tiltak eller prosjekter.Gjennom nye tilleggsmoduler og utvidet kopling til transportmodeller i versjon 6, kan EFFEKT nå brukes til flere prosjekttyper og analysesituasjoner enn tidligere. Ved valg av analysemetode og verktøy må forventede trafikale virkninger av tiltaket legges til grunn.Denne rapporten er identisk med rapport nr 2008/01 fra Utbyggingsavdelingen i Statens vegvesen, Vegdirektoratet: «Brukerveiledning EFFEKT 6».

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Anders Straume

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214047097

Vis denne publikasjonen hos Cristin